Obowiązki regulacyjne spoczywające na przedsiębiorstwach energetycznych i pozostałych użytkownikach systemu energetycznego

Autor

  • Michał Będkowski-Kozioł Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Wojciech Wrochna Kancelaria Kochański&Partners

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.91

Słowa kluczowe:

energetyka, regulacja, obowiązki regulacyjne, prawo energetyczne

Abstrakt

Liberalizacja funkcjonowania sektora energetycznego, która została zapoczątkowana w latach 90. ubiegłego wieku, a której głównym celem było wprowadzenie mechanizmów konkurencji w opartym dotychczas na paradygmacie monopolu sektorze energetycznym, powiązana jest ze swoistym „paradoksem regulacyjnym”. Polega on na nałożeniu na przedsiębiorstwa energetyczne oraz pozostałych użytkowników systemu energetycznego szeregu obowiązków regulacyjnych, które mają na celu promowanie konkurencji w energetyce przy jednoczesnym zagwarantowaniu świadczenia tzw. usług powszechnych na rzecz odbiorców paliw i energii. Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych spośród tych obowiązków wraz ze wskazaniem przewidzianych prawem wyłączeń w zakresie ich stosowania.

Bibliografia

Czarnecka M., Ogłódek T. (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Dobrowolski A., Elżanowski F., Falecki A. et al. (2016a), Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1–11s, M. Swora, Z. Muras (red.), wyd. 2, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Dobrowolski A., Elżanowski F., Falecki A. et al. (2016b), Prawo energetyczne. Tom II. Komentarz do art. 12–72, M. Swora, Z. Muras (red.), wyd. 2, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Kohutek, K., Sieradzka M. (2008), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Kosikowski C. (1996), Koncesje w prawie polskim, Wydawnictwo Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Kraków.

Strzyczkowski K. (2011), Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 6, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa

Będkowski-Kozioł M. (2009), Węzłowe problemy administracyjnoprawnej regulacji cen i stawek opłat za świadczenie usług przesyłowych na gruncie prawa energetycznego, [w:] Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego, W. Szwajdler, H. Nowicki (red.), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń: 23–45.

Będkowski-Kozioł M. (2014), Regulacja prokonkurencyjna w sektorze energetycznym – elektroenergetyce, gazownictwie i energetyce cieplnej, [w:] System prawa prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, M. Kępiński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa: 1391–1415.

Będkowski-Kozioł M. (2020), Komentarz do art. 32 ustawy Prawo energetyczne, [w:] Bałdowski M., Będkowski-Kozioł, Bruszewski M. et al. (2020), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 542–553.

Kiczka K. (2009), Administracyjnoprawne środki kształtowania sytuacji prawnej przedsiębiorców, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński et al. (red.), Administracyjne prawo gospodarcze, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław: 341–443.

Pawełczyk M. (2011), Unbundling jako przejaw prokonkurencyjnych mechanizmów europeizacji prawa energetycznego, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 431–448.

Skoczny T. (2014), Regulacja prokonkurencyjna w sektorach infrastrukturalnych, [w:] System prawa prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, M. Kępiński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa: 1354–1373.

Walaszek-Pyzioł A., Swora M., Długosz T. (2013), Energetyka, [w:] System Prawa Administracyjnego. Tom 8B. Publiczne prawo gospodarcze, J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wydawnictwo C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa: 134–341.

Walaszek-Pyzioł A. (2004), Taryfy w polskim prawie energetycznym (zagadnienia wybrane), [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej – księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 305–317.

Andruszkiewicz M. (2010), Ceny energii ustalone w taryfie – sztywne czy maksymalne?, „Glosa” 1: 91–97.

Będkowski-Kozioł M. (2013), Obowiązek świadczenia usług magazynowania paliw gazowych. Problematyka prawna, „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 1 (XIII): 7–62.

Będkowski-Kozioł M. (2008), Odmowa świadczenia usług przesyłowych (dostępu do sieci) na gruncie Prawa energetycznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 7 (721): 2–16.

Szydło M. (2007a), Unbundling własnościowy (ownership unbundling) jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym. Cz. I, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 7: 2–12.

Szydło M. (2007b), Unbundling własnościowy (ownership unbundling) jako instrument regulacyjny w sektorze energetycznym. Cz. II, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 8: 2–9.

Komisja Europejska (2010), Commision Staff Working Paper: Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas – Unbundling regime, https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/2010_01_21_the_unbundling_regime. pdf [dostęp: 23.05.2021]

Ustawa z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

Ustawa z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 261 z późn. zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.07.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/ WE (Dz.Urz.UE 2009 Nr L 211/55).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/44 z 5.06.2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/ UE (wersja przekształcona) (Dz.Urz.UE 2019 Nr L 158/125).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz.UE 2009 Nr L 140/16 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Energii z 6.03.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93, poz. 623).

Wyrok Sądu Najwyższego z 5.11.2008 r., sygn. akt III SK 7/08.

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Będkowski-Kozioł, M., & Wrochna, W. (2021). Obowiązki regulacyjne spoczywające na przedsiębiorstwach energetycznych i pozostałych użytkownikach systemu energetycznego. Energetyka Rozproszona, (5-6), 91–104. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.91