Wytyczne dla autorów

Czasopismo „Energetyka Rozproszona” publikuje różne rodzaje tekstów dotyczących technicznych, ekonomicznych, społecznych i legislacyjnych aspektów rozwijania lokalnych inicjatyw energetycznych. Nadsyłane teksty mogą przyjąć w szczególności formę:

• artykułu naukowego,
• artykułu przeglądowego,
• raportu,
• krótkiego komunikatu,
• informacji technicznej,
• studiów przypadku.

Redakcja może rozważyć skierowanie do publikacji tekstów innego rodzaju, jeśli ich zawartość będzie odpowiadała linii programowej czasopisma oraz tematyce konkretnego zeszytu. W takim przypadku prosimy o kontakt z Redakcją, wraz z krótkim uzasadnieniem. Należy pamiętać, że takie teksty również powinny być sformatowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi redakcyjnymi.

Przyjmowanie materiałów do publikacji

Autorzy proszeni są o nadsyłanie materiałów proponowanych do publikacji na adres: klaster_er@agh.edu.pl.

Dostarczenie materiału nie jest równoznaczne z jego publikacją – o tym decyduje zespół redakcyjny. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Przyjmowane są wyłącznie teksty, które spełniają poniższe wytyczne redakcyjne.

Proces redakcyjny

Ścieżka wydawnicza jest taka sama dla wszystkich rodzajów tekstów, przy czym artykuły niezamawiane trafiają w pierwszej kolejności do redaktorów działów, którzy kwalifikują tekst do przyjęcia oraz rekomendują kolejność i termin publikacji. Następnie wszystkie teksty przechodzą redakcję i korektę językową. Po korekcie językowej artykuły wracają do Autorów celem akceptacji naniesionych zmian oraz wyjaśnienia ewentualnych niejasności lub uzupełnienia braków. Tak opracowane teksty zostają skierowane do składu, po czym ponownie trafiają do Autorów w celu skontrolowania ich układu graficznego (co istotne zwłaszcza w przypadku artykułów zawierających tabele, wykresy, ilustracje). Po wprowadzeniu ostatnich poprawek artykuł trafia do publikacji.

Wytyczne redakcyjne – wymagania ogólne

Poniżej zamieszczono ogólne wymagania, dotyczące formatu i konwencji językowej, jakie powinny spełnić teksty nadsyłane do redakcji. Autorzy są proszeni o stosowanie się do wskazanych zasad, przygotowanie manuskryptu zgodnego z podanymi dalej wytycznymi przyspieszy proces kwalifikowania tekstu do publikacji.

 • zapis jednoszpaltowy, justowany;
 • nie należy wprowadzać podziału tekstu na numerowane sekcje (2, 2.1, 2.1.2 itd.); artykuł powinien mieć przejrzystą strukturę: tytuł, tekst główny, śródtytuły, wyliczenia (1, 2, 3; a, b, c; lub od kropek), ew. wyróżnienie istotnych informacji boldem;
 • w tekście głównym należy umieścić powołanie do każdego rysunku i tabeli (np. Tab. 2 i Rys. 1 przedstawiają zestawienie…);
 • nie należy stosować automatycznych stylów i formatowania, twardych spacji itp.
 • wyróżnienia w tekście sygnalizować za pomocą pogrubienia (nie podkreślenia, nie rozstrzelenia), zwroty obcojęzyczne (np. know-how) należy wyróżniać kursywą;
 • tytuły czasopism podawać w cudzysłowie; pozostałe tytuły (książki, artykuły) zapisywać kursywą; nazwy wydarzeń (konferencje, sympozja, panele) zapisywać zaczynając od wielkiej litery;
 • nazwy funkcji zapisywane małą literą, np. minister aktywów państwowych; nazwy instytucji – wielką, np. Ministerstwo Aktywów Państwowych;
 • wartość procentowa zapisywana bez spacji po liczbie (50%);
 • wartość temperatury zapisywana bez spacji po liczbie (100°C);
 • w zapisie liczb dłuższych niż trzycyfrowe należy stosować spacje (1 000; 50 000 itd.);
 • znak dziesiętny zapisywany przecinkiem, a nie kropką (4,5);
 • jednostki powinny mieć pojedynczą spację między liczbą a jednostką (5 kW) i być
  zgodne z nomenklaturą układu SI;
 • nietypowe jednostki lub skróty wymagają wyjaśnienia przy pierwszym użyciu;
 • równania należy umieścić bezpośrednio w tekście, według podanego niżej wzoru

Dalej przedstawiono szczegółowe wytyczne dotyczące kompozycji i formatowania poszczególnych rodzajów tekstów.

Objętość i wymagane elementy tekstów

1. Rekomendowana objętość nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami.

ekomendowana objętość krótkiego komunikatu (poświęconego wszelkim wydarzeniom, inicjatywom, programom itd., których potencjalnymi odbiorcami mogą być czytelnicy czasopisma „Energetyka Rozproszona”) nie powinna przekraczać 20 000 znaków ze spacjami.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania zbyt obszernych tekstów, po konsultacjach z Autorami. 2. Tekst powinien składać się z następujących elementów:

2. Tekst powinien składać się z następujących elementów:

   ✓ tytuł – w języku polskim i angielskim; nie powinien przekraczać dwóch wierszy w
druku, co oznacza, że nie powinien przekraczać ok. 150 znaków ze spacjami;
   ✓   abstrakt – w języku polskim i angielskim; jeden akapit, max. 200 słów;
   ✓   słowa kluczowe – max. 5 haseł w języku polskim i angielskim;
   ✓   afiliacja autora zawierająca nazwisko, ewentualny stopień naukowy, ośrodek
akademicki/firmę/instytucję; adres mailowy do kontaktu; fotografię;
   ✓   tekst główny – dla klarowności wywodu powinien być podzielony podtytułami (max.
40 znaków ze spacjami);
   ✓   bibliografia – skonstruowana zgodnie z wytycznymi.

Rysunki i tabele

Pod tabelą lub rysunkiem należy umieścić krótki, jednowierszowy tytuł (zapisany z wielkiej litery, bez kropki, według wzoru: Rys. 1./Tab. 1. Tytuł), ewentualnie również legendę wyjaśniającą użyte w nich symbole.

Prosimy o nadsyłanie rysunków w wysokiej rozdzielczości, w rozmiarze przypominającym ten, w jakim mają zostać opublikowane (standardowe rozmiary rysunków w „Energetyce Rozproszonej” to 82 mm (pojedyncza szpalta) i 170 mm (cała kolumna); maksymalna wysokość kolumn to 230 mm, pismo posiada format A4).

Wszystkie obrazy fotograficzne muszą być dostarczone w formacie JPG, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi przy maksymalnym rozmiarze, w jakim mogą być użyte.

Wzory

Do wpisywania wzorów stosować standardowy edytor równań. W starszych wersjach po otwarciu edytora równań można zdefiniować jego styl i rozmiar czcionki – styl powinien być Times New Roman italic oraz macierz/wektor bold. Rozmiar podstawowej czcionki 12. W nowszych wersjach wbudowany edytor równań posługuje się czcionką Cambria Math. Należy zadbać, aby wszystkie symbole w tekście i na rysunkach były pisane taką samą czcionką jak we wzorach, a więc typowe równanie (nowsza wersja edytora – czcionka Cambria Math) będzie miało postać (użyty styl: Wyświetlanie):

gdzie: J – gęstość prądu, r – odległość, A, B, C – współczynniki geometryczne.
Numerację wzoru umieszczamy po prawej stronie w polu tekstowym bez ramek (czcionka Arial, 9 punktów), a wzór umieszczamy na środku. Prosimy nie wstawiać wzorów w tabele.

Bibliografia

 • obowiązuje układ w kolejności alfabetycznej;
 • należy uwzględniać wszystkich autorów i redaktorów, jeśli jest ich więcej niż trzech,
  należy wymienić trzy nazwiska i dodać formułę „et al.”

   1. Książki, broszury

Jemielity J., Czapla Ł., Kolendo P. (2016), Budowa lokalnego obszaru bilansowania (LOB) jako elementu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego, praca zbiorowa, Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk, Gdańsk.

Paska J. (2010), Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa

   2. Artykuły opublikowane w zbiorach artykułów/rozdziały w książkach

Wołowiec M., Bajda T., Pruss A. et al. (2018), Sorpcja metali ciężkich i metaloidów na osadach z procesów oczyszczania wody, [w:] Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak, M. Nowak et al. (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Wielkopolski, Poznań: 383–385.

   3. Artykuły zamieszczone w czasopismach

Kelley A.W., Edwards S.W., Rhode J.P. et al. (1995), Transformer Derating for Harmonic Currents: A Wide--Band Measurement Approach for Energized Transformers, „IEEE Transactions on Industry Applications” 35 (6): 1450–1457.

   4. Artykuły w materiałach pokonferencyjnych

Jauch E.T. (2005), Maximizing Automatic Reverse Power Operations with LTC Transformers and Regulators, IEEE Power Engineering Society Inaugural Conference and Exposition in Africa 2005, Durban: 449–454.

Chia-Hung L., Hui-Jen Ch., Chao-Shun Ch. et al. (2009), Fault Detection, Isolation and Restoration Using a Multiagent-based Distribution Automation System, „Industrial Electronics and Applications”, ICIEA 2009, Xi’an.

   5. Materiały dostępne w Internecie

Pakiet zimowy Komisji Europejskiej: Czysta Energia dla Europejczyków – struktura Pakietu i usytuowanie w nim nowej dyrektywy w sprawie promowania OZE, opracowanie Instytutu Energetyki Odnawialnej
http://www.igwp.org.pl/images/pliki/oze/wrzesien2017/Zalacznik_1_Struktura_pakietu_zimo [dostęp: 10.02.2020]

   6. Dokumenty prawne

 • w żadnej części nazwy nie pojawia się kursywa;
 • w tytułach aktów prawnych obowiązuje zasada, że wielką literą rozpoczynamy tylko pierwszy wyraz, pozostałe zaś rozpoczynamy małą literą, o ile nie są nazwami własnymi, np.: Karta górnika, Kodeks cywilny, Prawo budowlane (zapis „prawo budowlane” jest dopuszczalny, ale wówczas oznacza wszystkie przepisy odnoszące się do budownictwa, również zawarte w innych rozporządzeniach i ustawach), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (prosimy o stosowanie pełnych tytułów ustaw);
 • dla ekonomii i przejrzystości przekazu rezygnujemy ze stawiania kropek po cyfrach oznaczających numer artykułu lub paragrafu, np.: art. 20 Kodeksu cywilnego;
 • skrót od Dziennika Ustaw zapisujemy bez spacji, z kropkami: Dz.U.

Przykłady:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.).

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Wersja 2.0 zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r. Tekst obowiązujący od dnia: 1 lutego 2017 r.

Przypisy

 • stosujemy przypisy wewnątrztekstowe;
 • opis publikacji w przypisie powinien przyjąć maksymalnie uproszczoną formę (w porównaniu do pełnego opisu pozycji w bibliografii) i zawierać: nazwiska autorów, rok publikacji oraz numer bądź przedział stron:

(Chia-Hung et al. 2009: 156–178)
(Jauch 2005: 450)

 • jeśli nazwisko autora nie jest podane, w przypisie umieszczamy pełny lub skrócony tytuł dokumentu:

(Pakiet zimowy Komisji Europejskiej…)
(Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.)
(Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej… 2011).

 • w przypadku następujących po sobie odwołań do tej samej pozycji bibliograficznej należy używać formuły „Ibidem”, np.:

(Paska 2010: 167)
(Ibidem: 168)

Pobierz instrukcje dla autorów w formie PDF.