Przesyłanie tekstów

Czasopismo nie przyjmuje obecnie nowych zgłoszeń.

Wytyczne dla autorów

Energetyka Rozproszona jest czasopismem polskojęzycznym, wydawanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Podstawę stanowi wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana na stronie internetowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (https://www.energetyka-rozproszona.pl/czasopismo/) oraz platformie OJS Czasopism AGH (https://journals.agh.edu.pl/er/). Wybrane artykuły będą także publikowane w formie drukowanej w zeszytach wydawanych w cyklu półrocznym.

Szczegółowe wytyczne do przygotowywania tekstów znajdą Państwo TUTAJ.

Czasopismo jest skierowane głównie do pracowników uczelni, doktorantów i studentów, inżynierów, polityków, działaczy samorządów terytorialnych i pracowników administracji państwowej, przedstawicieli wspólnot i lokalnych inicjatyw energetycznych, prosumentów oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce.  

Czasopismo Energetyka Rozproszona publikuje różne rodzaje tekstów dotyczących technicznych, ekonomicznych, społecznych i legislacyjnych aspektów rozwijania lokalnych inicjatyw energetycznych.

 Nadsyłane teksty mogą przyjąć w szczególności formę:

  • artykułu naukowego,
  • artykułu przeglądowego,
  • raportu,
  • krótkiego komunikatu,
  • informacji technicznej,
  • studiów przypadku.

Redakcja może rozważyć skierowanie do publikacji tekstów innego rodzaju, jeśli ich zawartość będzie odpowiadała linii programowej czasopisma oraz tematyce konkretnego zeszytu. W takim przypadku prosimy o kontakt z Redakcją, wraz z krótkim uzasadnieniem. Należy pamiętać, że takie teksty również powinny być sformatowane zgodnie z ogólnymi wytycznymi redakcyjnymi.

W procesie renenzyjnym przyjmujemy zasadę podwójnie ślepej recenzji („double-blind review proces”), co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości – nie umieszczają swoich nazwisk w pliku ze zgłoszonym artykułem ani w formularzu recenzenckim. Ze szczegółowymi informacjami na temat procesu recenzyjnego zapoznać można się TUTAJ.

Redakcja czasopisma „Energetyka Rozproszona” stosuje zasady etyczne obowiązujące publikacje naukowe zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Wydawniczej (COPE). Zachęcamy wszystkich autorów, recenzentów i osoby współpracujące z nami w jakimkolwiek innym charakterze o zapoznanie się z zaleceniami Komitetu i sumienne ich stosowanie. Szczegółowe informacje na temat naszej etyki wydawniczej dostępne są TUTAJ.

Szczegółowe wytyczne do przygotowywania tekstów znajdą Państwo TUTAJ.

Polityka prywatności

Wszelkie dane, w tym dane personalne i adresy e-mail, wprowadzone na tej stronie będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych bezpośrednio z procesem recenzji i innymi procesami wydawniczymi, w tym korektą i składem tekstu. Nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu, ani udostępniane innym podmiotom.

Użytkownik rejestrując się na stronie wyraża zgodę na wykorzystywanie wprowadzonych danych w określonym wyżej zakresie.