Proces recenzyjny

W pierwszym, przedrecenzyjnym etapie artykuły trafiają do redaktorów poszczególnych działów (struktura odpowiadająca zespołom roboczym SKER – dział ekonomiczny, legislacyjny, społeczny, techniczny), którzy oceniają, czy tekst spełnia wymogi określone w Informacjach dla Autorów oraz odpowiada tematyce i celom zarówno całego czasopisma, jak i konkretnego numeru. Na podstawie ich rekomendacji redaktor naczelny kwalifikuje artykuł do przyjęcia oraz ustala kolejność i termin publikacji. W przypadku decyzji negatywnej autor zostaje o niej niezwłocznie poinformowany.

Teksty zakwalifikowane do dalszych etapów rozpatrywania zostają skierowane do recenzentów za pomocą narzędzia Open Journal Systems (https://journals.agh.edu.pl/). Wybór recenzenta jest podyktowany zgodnością zakresu jego zainteresowań naukowych z tematyką artykułu. Recenzenci będą wybierani głównie z grona członków Rady Programowej czasopisma, w której zasiadają znawcy problematyki energetycznej w szerokim spektrum, afiliowani w polskich jednostkach naukowych. Do współpracy recenzenckiej można zaprosić także naukowca luźno związanego z czasopismem, jeśli jest specjalistą w zakresie tematyki podejmowanej w konkretnym artykule.

Przyjmujemy zasadę podwójnie ślepej recenzji („double-blind review proces”), co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości – nie umieszczają swoich nazwisk w pliku ze zgłoszonym artykułem ani w formularzu recenzenckim. Oczywiście nie da się wykluczyć sytuacji, że pewne elementy obecne w artykule, np. liczne odwołania do innych prac autora, mogą umożliwić jego identyfikację. Mając to na uwadze, rekomendujemy, by tego rodzaju elementy umieszczać dopiero w ostatecznej wersji artykułu, po informacji o zaakceptowaniu go do publikacji.

Recenzja zostanie przekazana autorowi niezależnie od tego, czy będzie pozytywna czy negatywna. Informacja zwrotna będzie zawierała ogólny opis mocnych i słabych stron tekstu, a w przypadku zakwalifikowania go do dalszego etapu prac – także szczegółowe wskazanie elementów, które wymagają poprawy bądź rozwinięcia. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji autor ma 1 tydzień na opracowanie wersji artykułu z uwzględnieniem uwag recenzenta. Poprawiony artykuł zostanie ponownie skierowany do kontroli recenzenta.

Informujemy, że proces kwalifikowania tekstów do publikacji w czasopiśmie „Energetyka Rozproszona” przebiega zgodnie z wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE).

Pobierz informacje o procesie recenzyjnym w formie PDF.