Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.8.49

Słowa kluczowe:

linie bezpośrednie, energetyka rozproszona, dyrektywa 2019/944

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest analiza prawnych uwarunkowań budowy linii bezpośrednich na gruncie prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej, w tym ocena projektowanych regulacji w tym zakresie przedstawionych w zmodyfikowanym Projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer wykazu RCL UC74 w wersji z dnia 17 września 2022 r.). Punktem wyjścia i podstawą podjętych rozważań są wnioski płynące ze Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku opracowanej w ramach projektu pt. „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”, w której jako jedno z istotnych działań służących promowaniu rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce wskazano wdrożenie przepisów ułatwiających realizację linii bezpośrednich.

Bibliografia

Książki i broszury

Kapteyn P.J.G., VerLoren van Themaat P. (1998), Introduction to the Law of the European Communities. From Maastricht to Amsterdam. Third Edition. Incorporating the Fifth Dutch edition, Kluwer Law International, London, Boston.

Szyrski M. (2019), Energetyka lokalna. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa.

Będkowski-Kozioł M. (2014), Regulacja prokonkurencyjna w sektorze energetycznym – elektroenergetyce, gazownictwie i energetyce cieplnej [w:] System prawa prywatnego. T. 15. Prawo konkurencji, M. Kępiński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 1391–1415.

Artykuły opublikowane w zbiorach artykułów/rozdziały w książkach

Kosiński E. (2020), Komentarz do art. 7a ustawy Prawo energetyczne [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, M. Czarnecka, T. Ogłódek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 223–229.

Kosiński E., Trupkiewicz M. (2016), Instrumenty prospołecznej regulacji sektora energetycznego w kontekście reguł wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, w tym w przypadku nielegalnego poboru energii [w:] Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii, A. Walaszek-Pyzioł (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa: 259–302.

Nowaczek-Zaremba M., Muras Z. (2016), Komentarz do art. 7a ustawy Prawo energetyczne [w:] Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1–11s, M. Swora, Z. Muras (red.), wyd. 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa: 901–910.

Materiały dostępne w Internecie

Popczyk J. (2011), Energetyka rozproszona. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa, https://www.cire.pl/pliki/2/e_rozpr_popczyk.pdf [dostęp: 20.10.2022].

Roberts J., Bodman F., Rybski R. (2015), Energetyka obywatelska: modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii, ClientEarth, Warszawa, https://prezentacje.cire.pl/pliki/1/cf_energetyka_obywatelska.pdf [dostęp: 22.10.2022].

Dokumenty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE 2018 Nr L 328/82).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE 2019 Nr L 158/125).

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r., M.P. z 2021 r. poz. 264. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

Inne dokumenty

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, Bruksela, dnia 11.12.2019 r., COM (2019) 640 final. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (numer z wykazu UC74 w wersji z dnia 17 września 2022 r.), https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12347450/12792174/12792175/dokument575657.pdf [dostęp: 20.10.2022].

Downloads

Opublikowane

2022-12-14

Jak cytować

Będkowski-Kozioł, M. (2022). Regulacja prawna w zakresie budowy i eksploatacji linii bezpośrednich a wspieranie rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Energetyka Rozproszona, (8), 49–59. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.49