O czasopiśmie

Energetyka Rozproszona jest czasopismem polskojęzycznym, wydawanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podstawę stanowi wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana na stronie internetowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (https://www.energetyka-rozproszona.pl/czasopismo/) oraz na platformie OJS Wydawnictw AGH (https://journals.agh.edu.pl/er/) . Wybrane artykuły będą także publikowane w formie drukowanej w zeszytach wydawanych w cyklu półrocznym.

Czasopismo jest skierowane głównie do pracowników uczelni, doktorantów i studentów, inżynierów, polityków, działaczy samorządów terytorialnych i pracowników administracji państwowej, przedstawicieli wspólnot i lokalnych inicjatyw energetycznych, prosumentów oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce.  

Czasopismo Energetyka Rozproszona publikuje różne rodzaje tekstów dotyczących technicznych, ekonomicznych, społecznych i legislacyjnych aspektów rozwijania lokalnych inicjatyw energetycznych.

W latach 2021-2022 czasopismo było finansowane w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”.