O czasopiśmie

ENERGETYKA ROZPROSZONA jest czasopismem polskojęzycznym, wydawanym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Podstawę stanowi wersja elektroniczna czasopisma zamieszczana na stronie internetowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (https://www.energetyka-rozproszona.pl/czasopismo/) oraz na platformie OJS Wydawnictw AGH (https://journals.agh.edu.pl/er/) . Wybrane artykuły będą także publikowane w formie drukowanej w zeszytach wydawanych w cyklu półrocznym.

Czasopismo jest skierowane głównie do pracowników uczelni, doktorantów i studentów, inżynierów, polityków, działaczy samorządów terytorialnych i pracowników administracji państwowej, przedstawicieli wspólnot i lokalnych inicjatyw energetycznych, prosumentów oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem energetyki rozproszonej w Polsce.  

Czasopismo Energetyka Rozproszona publikuje różne rodzaje tekstów dotyczących technicznych, ekonomicznych, społecznych i legislacyjnych aspektów rozwijania lokalnych inicjatyw energetycznych.

Czasopismo uzyskało patronat Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk.

Aktualny numer

Nr 8 (2022): Energetyka Rozproszona
					Pokaż  Nr 8 (2022): Energetyka Rozproszona

Zapraszamy do lektury ósmego numeru czasopisma „Energetyka Rozproszona”, którego tematem przewodnim jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozpro­szonej w Polsce do 2040 roku. Dokument zawiera propozycje niezbęd­nych działań wzmacniających rozwój energetyki rozpro­szonej i koresponduje z dokumentami rządowymi wyznaczającymi ramy transformacji energetycznej w Polsce. Artykuły zebrane w części pierwszej zeszytu odnoszą się bezpośrednio do prac nad Strategią… i analizują zawarte w niej treści dotyczące poszczególnych obszarów: ekonomicznego, społecznego, techniczno-technologicznego i legislacyjnego.

Ponadto Michał Kurtyka snuje wizję wykorzystania energetyki rozproszonej jako środka zaradczego na kryzys energetyczny, Ewa Adamiec i Elżbieta Jarosz-Krzemińska wskazują na korzyści środowiskowe i zdrowotne wyni­kające z oszczędzania energii oraz zastosowania rozproszonych źródeł ener­gii, zaś Ar­kadiusz Marat przedstawia studium przypadku dotyczące użycia instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii do inteligentnego zarządzania energią w Grupie Technologicznej Automatic System Engineering. Na zakończenie zamieszczamy zapis przemówienia prof. Jana Pop­czyka wygłoszonego podczas uroczystości wręczania nagrody Kreator Nowej Energetyki w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej.

Jesteśmy przekonani, że numer, który oddajemy w Państwa ręce, nie tylko wzbogaci wiedzę dotyczącą samej energetyki rozproszonej, ale również pozwoli zorientować się w działalności środowiska zorganizowanego wokół tego zjawiska.

Życzymy ciekawej lektury!

Opublikowane: 2022-12-09
Wyświetl wszystkie numery