Archiwum

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 10 (2023)

  Dziesiąty zeszyt czasopisma „Energetyka Rozproszona” jest poświęcony podsumowaniu I Kongresu Energetyki Rozproszonej, który odbył się we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Artykuły w nim zebrane relacjonują wybrane sesje KER oraz stanowią zapis wykładów wygłoszonych w trakcie obrad.

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 9 (2023)

  Dziewiąty zeszyt czasopisma „Energetyka Rozproszona” otwierają artykuły, w których autorzy analizują uwarunkowania polskiej transformacji energetycznej w jej aspekcie strategicznym. Kolejne teksty koncentrują się na metodach monitorowania transformacji oraz na kluczowych technologiach energetyki rozproszonej.

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 8 (2022)

  Zapraszamy do lektury ósmego numeru czasopisma „Energetyka Rozproszona”, którego tematem przewodnim jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozpro­szonej w Polsce do 2040 roku. Dokument zawiera propozycje niezbęd­nych działań wzmacniających rozwój energetyki rozpro­szonej i koresponduje z dokumentami rządowymi wyznaczającymi ramy transformacji energetycznej w Polsce. Artykuły zebrane w części pierwszej zeszytu odnoszą się bezpośrednio do prac nad Strategią… i analizują zawarte w niej treści dotyczące poszczególnych obszarów: ekonomicznego, społecznego, techniczno-technologicznego i legislacyjnego.

  Ponadto Michał Kurtyka snuje wizję wykorzystania energetyki rozproszonej jako środka zaradczego na kryzys energetyczny, Ewa Adamiec i Elżbieta Jarosz-Krzemińska wskazują na korzyści środowiskowe i zdrowotne wyni­kające z oszczędzania energii oraz zastosowania rozproszonych źródeł ener­gii, zaś Ar­kadiusz Marat przedstawia studium przypadku dotyczące użycia instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii do inteligentnego zarządzania energią w Grupie Technologicznej Automatic System Engineering. Na zakończenie zamieszczamy zapis przemówienia prof. Jana Pop­czyka wygłoszonego podczas uroczystości wręczania nagrody Kreator Nowej Energetyki w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej.

  Jesteśmy przekonani, że numer, który oddajemy w Państwa ręce, nie tylko wzbogaci wiedzę dotyczącą samej energetyki rozproszonej, ale również pozwoli zorientować się w działalności środowiska zorganizowanego wokół tego zjawiska.

  Życzymy ciekawej lektury!

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 5-6 (2021)

  W miarę przyspieszania transformacji energetycznej pytanie o jej polski kształt zyskuje na znaczeniu. W najnowszym zeszycie czasopisma „Energetyka rozproszona” zaprosiliśmy aktywnych uczestników transformacji do przedstawienia przemyśleń i rekomendacji co do kierunków i uwarunkowań jej rozwoju. 

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 3 (2020)

  W przełomowym czasie mierzenia się z wyzwaniem przywracania gospodarki do poziomu sprzed kryzysu coraz powszechniejsze jest przekonanie, że szczególnie silny potencjał rozwojowy tkwi w lokalnym wymiarze gospodarki. W kontekście energetycznym oznacza to konieczność włączania się w nurt globalnej transformacji energetycznej, której podstawą jest oparcie się na lokalnie rozproszonych zasobach i źródłach (zwłaszcza odnawialnych) oraz rozwijanie lokalnych rynków energii.

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 2 (2020)

  Niniejszy zeszyt poświęcony jest w całości aspektom technicznym. Klastry energii funkcjonują na obszarze działania lokalnych dystrybutorów. Wzajemne relacje tych dwóch podmiotów mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju klastrów i szerzej – rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Bez określenia zasad tej współpracy, zasad gwarantujących korzyści obydwu partnerom, rozwój klastrów energii będzie bardzo trudny, jeżeli w ogóle możliwy.

 • Energetyka Rozproszona. Klastry energii - bariery i szanse rozwoju
  Nr 1 (2019)

  Jednym z fundamentów globalnej transformacji energetycznej jest integracja rozproszonych źródeł energii (także zasobników), w tym w szczególności źródeł odnawialnych. To podstawa współczesnych koncepcji prosumentów, wirtualnych elektrowni, mikrosieci, lokalnych obszarów bilansowania, klastrów energii oraz cywilizacyjnego rozwoju współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.