Archiwum

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 5-6 (2021)

  W miarę przyspieszania transformacji energetycznej pytanie o jej polski kształt zyskuje na znaczeniu. W najnowszym zeszycie czasopisma „Energetyka rozproszona” zaprosiliśmy aktywnych uczestników transformacji do przedstawienia przemyśleń i rekomendacji co do kierunków i uwarunkowań jej rozwoju. 

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 3 (2020)

  W przełomowym czasie mierzenia się z wyzwaniem przywracania gospodarki do poziomu sprzed kryzysu coraz powszechniejsze jest przekonanie, że szczególnie silny potencjał rozwojowy tkwi w lokalnym wymiarze gospodarki. W kontekście energetycznym oznacza to konieczność włączania się w nurt globalnej transformacji energetycznej, której podstawą jest oparcie się na lokalnie rozproszonych zasobach i źródłach (zwłaszcza odnawialnych) oraz rozwijanie lokalnych rynków energii.

 • Energetyka Rozproszona
  Nr 2 (2020)

  Niniejszy zeszyt poświęcony jest w całości aspektom technicznym. Klastry energii funkcjonują na obszarze działania lokalnych dystrybutorów. Wzajemne relacje tych dwóch podmiotów mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju klastrów i szerzej – rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Bez określenia zasad tej współpracy, zasad gwarantujących korzyści obydwu partnerom, rozwój klastrów energii będzie bardzo trudny, jeżeli w ogóle możliwy.

 • Energetyka Rozproszona. Klastry energii - bariery i szanse rozwoju
  Nr 1 (2019)

  Jednym z fundamentów globalnej transformacji energetycznej jest integracja rozproszonych źródeł energii (także zasobników), w tym w szczególności źródeł odnawialnych. To podstawa współczesnych koncepcji prosumentów, wirtualnych elektrowni, mikrosieci, lokalnych obszarów bilansowania, klastrów energii oraz cywilizacyjnego rozwoju współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.