Etyka wydawnicza

Redakcja czasopisma „Energetyka Rozproszona” stosuje zasady etyczne obowiązujące publikacje naukowe zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Wydawniczej (COPE). Zachęcamy wszystkich autorów, recenzentów i osoby współpracujące z nami w jakimkolwiek innym charakterze o zapoznanie się z zaleceniami Komitetu i sumienne ich stosowanie. Deklarujemy, że dbamy o zachowanie najwyższych standardów w tym zakresie. Jednocześnie prosimy, by wszelkie zarzuty dotyczące zauważonych błędów i zaniedbań w procesie wydawniczym zgłaszać w formie elektronicznej na adres: klaster_er@agh.edu.pl.

Do zgłoszeń podchodzimy poważnie, wdrażamy określone procedury kontrolne i naprawcze. Każda uwaga zostanie przekazana do wiadomości redaktora naczelnego czasopisma oraz sekretarza. Jeśli sprawa dotyczy procedury wydawniczej, do odpowiedzi zostaje zobligowana redakcja czasopisma, jeśli skarga dotyczy kwestii merytorycznej – uwaga zostanie przekazana autorowi z prośbą o ustosunkowanie się do niej. Redakcja zobowiązuje się udzielić odpowiedzi zgłaszającemu uwagę, niezależnie od tego, czy autor odniesie się do zarzutu.

W sytuacji zgłoszenia krytycznego komentarza (obszernego, podpartego solidnymi argumentami) do znajdującego się w czasopiśmie artykułu, redakcja dopuszcza możliwość publikacji takiego głosu, jeśli zainicjowana tym samym dyskusja będzie miała wartość naukową i poznawczą. Autor komentarza zostanie poproszony przez redakcję o dostosowanie formy tekstu do obowiązujących w czasopiśmie standardów redakcyjnych, a następnie jego artykuł zostanie skierowany do recenzji. W przypadku wskazania w opublikowanym tekście poważnych błędów merytorycznych, które podważają słuszność wyników badań, redakcja w pierwszej kolejności wyjaśnia sprawę z autorem, a następnie – w zależności od skali błędów – wprowadza erratę, zamieszcza sprostowanie lub usuwa artykuł z elektronicznego wydania czasopisma.

„Energetyka Rozproszona” posiada procedury dotyczące deklaracji autorstwa i współautorstwa, a także procedury postępowania w sytuacji ewentualnych zarzutów w tym obszarze. Każdy autor, którego artykuł zostaje przyjęty do publikacji, składa pisemne oświadczenie dotyczące praw autorskich osobistych i majątkowych w formie znajdującej się poniżej.

Oświadczenie - prawa autorskie.pdf

Redaktorzy, recenzenci oraz członkowie Rady Programowej czasopisma „Energetyka Rozproszona” są wyłączeni z podejmowania decyzji dotyczących kwalifikowania do publikacji tekstów, których są autorami bądź współautorami. Wszelkie przypadki konfliktu interesów należy niezwłocznie zgłaszać redaktorowi naczelnemu, a w sytuacji ich zatajenia lub podawania nieprawdziwych informacji o autorstwie (autor widmo, autor gościnny lub grzecznościowy) redakcja podejmie kroki zgodne z wytycznymi COPE.

Przy opracowywaniu artykułów uwzględniane są procedury dotyczące dostępności danych. Jasne wytyczne dotyczące konstrukcji przypisów i bibliografii zgodnie z obowiązującymi standardami są ujęte w Informacjach dla Autorów. Na autorach spoczywa obowiązek wyczerpującego opisania użytych metod, materiałów, sposobu organizacji badań – zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.

Czasopismo „Energetyka Rozproszona” stosuje licencję „Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0”, która pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Z pełną treścią licencji można zapoznać się na stronie: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Pobierz etykę wydawniczą w formie PDF