Aspekty społeczne i kulturowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku

Autor

  • Barbara Worek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Dorota Micek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Marcin Kocór Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.8.23

Słowa kluczowe:

energetyka rozproszona, transformacja energetyczna, społeczna akceptacja rozwoju energetyki rozproszonej, kompetencje energetyki rozproszonej, rozwój kadr energetyki rozproszonej

Abstrakt

Artykuł przedstawia założenia Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku, opracowanej w projekcie "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)", w jej aspektach społecznych. Zaprezentowano w nim wyniki analizy SWOT w obszarze społecznym oraz cele i zadania prowadzące do wykorzystania wyłaniających się z niej mocnych stron i szans dla rozwoju energetyki rozproszonej oraz minimalizowania słabych stron i zagrożeń. Wśród kluczowych kwestii poruszonych w opracowaniu znajdują się: wskazanie niezbędnych działań w celu zwiększania społecznej akceptacji dla rozwoju energetyki rozproszonej, kształcenie kadr (przede wszystkim specjalistów z tego obszaru) oraz wsparcie potencjału organizacyjnego społeczności lokalnych, które już podejmują działania na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej i planują taką aktywność w przyszłości.

Bibliografia

Drzymulska-Derda M., Panowicz M., Żurawski A. (2020), Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki (SRKE), https://kwalifikacje. edu.pl/wp-content/uploads/Sektorowa-Rama-Kwalifikacji-Energetyka-internet.pdf [dostęp: 11.10.2022].

Edomah N., Bazilian M., Sovacool B.K. (2020), Sociotechnical Typologies for National Energy Transitions, „Environmental Research Letters” 15 (11): 111001.

Gwiazda M., Ruszkowski P. (red.) (2016), Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska, „Opinie i Diagnozy” 34, CBOS, Warszawa.

IBRiS (2020), Zielony potencjał społeczny – Polska i Europa Środkowo-Wschodnia, IBRiS, Warszawa. IEO (2022), Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.

Indicator (2018), Badanie opinii Polaków na temat różnych źródeł energii, opracowanie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na podstawie badań społecznych, http://psew.pl/ jakiej-energii-chca-polacy-badania-opinii-spolecznej-indicator/ [dostęp: 4.10.2022].

Komisja Europejska (2020), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=- cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0007.02/ DOC_1&format=PDF [dostęp: 7.10.2022].

Leszczyńska K., Skowronek K. (2020), Energetyka rozproszona i klastry energetyczne w Polsce. Analiza dyskursywna. Stan obecny i rekomendacje (niepublikowany raport opracowany w ramach projektu KlastER).

Micek D., Kocór M., Worek B., Szczucka A. (2021), Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Raport podsumowujący analizę studium przypadku wybranych klastrów, cz. 2, KlastER, https://www.er.agh.edu.pl/media/filer_public/c7/5e/ c75ee731-c145-4bf2-9db7-f351b56ae53e/raport_spoleczne_ uwarunkowania_funkcjonowania_klastrow_energii_w_ polsce_czii.pdf [dostęp: 11.10.2022].

Omyła-Rudzka M. (2022), Polacy wobec kryzysu energetycznego, „Badania: 202213: Aktualne problemy i wydarzenia” 388, CBOS, Warszawa.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) (2022), Polakom tylko się wydaje, że wiedzą, które urządzenia w ich domu zużywają najwięcej prądu, wyniki badania IBRiS, https://pkee.pl/wp-content/uploads/2022/08/Wyniki-badania-IBRiS-Polakom-tylko-sie-wydaje-ze-wiedza-ktore-urzadzenia-w-ich-domu-zuzywaja-najwiecej-pradu.pdf [dostęp: 7.10.2022].

Szczucka A., Lisek K., Worek B., Kocór M., Micek D. (2021), Sieć SKER i jej otoczenie – analiza wzorców komunikacji i powiązań z wykorzystaniem analizy sieci społecznych, „Energetyka Rozproszona” 4: 71–85.

Downloads

Opublikowane

2022-12-09

Jak cytować

Worek, B., Micek, D. ., & Kocór, M. (2022). Aspekty społeczne i kulturowe w Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku. Energetyka Rozproszona, (8), 23–30. https://doi.org/10.7494/er.2022.8.23