Jak mierzyć postępy transformacji energetycznej?

Autor

  • Sławomir Kopeć AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Łukasz Lach AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.133

Słowa kluczowe:

transformacja energetyczna, wspieranie procesów decyzyjnych, analiza wielokryterialna, analiza składowych głównych

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji pomiaru postępu transformacji energetycznej z wykorzystaniem wskaźników kompozytowych. W pierwszej części pracy przedstawiono sposób konstrukcji i opisano własności dwóch popularnych kompozytowych wskaźników transformacji energetycznej publikowanych odpowiednio przez Światowe Forum Ekonomiczne (indeks ETI) i Światową Radę Energetyczną (indeks WETI). W drugiej części pracy przedstawiono autorską koncepcję wyznaczania zmodyfikowanego indeksu ETI (indeks METI) wykorzystującą zaawansowany aparat statystyczny zapewniający minimalizację wpływu uznaniowości w procesie konstrukcji wskaźnika kompozytowego. Proponowaną metodykę METI zastosowano do „przeliczenia” wyników indeksu ETI dla roku 2020. Uzyskane rezultaty znacznie różnią się od „oryginalnego” rankingu ETI, w szczególności co do pozycji Polski. W ostatniej części artykułu omówiono możliwe kierunki dalszych prac i zarysowano główne rekomendacje w zakresie możliwości stosowania zmodyfikowanych wskaźników kompozytowych do oceny postępu transformacji energetycznej w Polsce.

Bibliografia

European Commission (2014), Environmental Performance Index 2014 JRC Analysis and Recommendations, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC89939 [dostęp: 06.06.2021].

European Commission (2020), Your 10-Step Pocket Guide to Composite Indicators & Scoreboards, https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/your-10-step-pocket-guide-composite-indicators-scoreboards_en [dostęp: 06.06.2021].

Nicoletti G., Scarpetta S., Boylaud O. (2000), Summary indicators of product market regulation with an extension to employment protection legislation, OECD, “Economics department working papers” 226, ECO/WKP (99) 18.

OECD (2008), Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide, https://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm [dostęp: 06.06.2021].

Singh H.V., Bocca R., Gomez P., Dahlke S., Bazilian M. et al. (2019), The energy transitions index: An analytic framework for understanding the evolving global energy system, “Energy Strategy Reviews” 26: 100382.

Šprajc P., Bjegović M., Vasić B. (2019), Energy security in decision making and governance – Methological analysis of energy trilemma index, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” 114: 1093411.

Światowe Forum Ekonomiczne, https://www.weforum.org/ [dostęp: 06.06.2021].

Światowa Rada Energetyczna, https://www.worldenergy.org [dostęp: 06.06.2021].

Downloads

Opublikowane

2021-06-01

Jak cytować

Kopeć, S., & Lach, Łukasz. (2021). Jak mierzyć postępy transformacji energetycznej?. Energetyka Rozproszona, (5-6), 133–148. https://doi.org/10.7494/er.2021.5-6.133