Inteligentna dystrybucja

Autor

  • Maciej Mróz AGH w Krakowie
  • Tomasz Rodziewicz

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2023.10.33

Słowa kluczowe:

transformacja, elastyczność, mikrosieć, cyfrowy bliźniak

Abstrakt

Aby transformacja energetyczna (TE) była możliwa, oprócz wykorzystania źródeł odnawialnych konieczne jest zastosowanie m.in. nowych technologii pomiarowych, komunikacyjnych i analitycznych. Efektywna transformacja nie zaistnieje bez inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Prognozuje się, że do 2030 r. w Unii Europejskiej pojawi się kilkadziesiąt milionów pojazdów elektrycznych i pomp ciepła, nastąpi znacząca elektryfikacja transportu, przemysłu oraz sfery komunalnej. TAURON Dystrybucja S.A. od co najmniej kilku lat prowadzi wiele działań inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych w tym obszarze. Jednym z przykładów jest projekt mikrosieci. Firma realizuje szereg inicjatyw wspierających rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej, zgodnie z założeniami Strategicznej Agendy Badawczej TAURON Dystrybucja S.A. Kluczowym zadaniem Spółki jest zapewnienie i utrzymanie wysokich standardów jakości energii elektrycznej w zmiennym otoczeniu dynamicznego rozwoju OZE. W tym celu konieczne będzie wytworzenie nowych narzędzi, które pomogą OSD w pełnieniu funkcji moderatora sieci. Komisja Europejska ogłosiła, że zamierza wspierać unijnych operatorów systemu przesyłowego (OSP) i operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) w procesie tworzenia cyfrowego bliźniaka (digital twin) europejskiej sieci elektroenergetycznej.

Bibliografia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE.

Karta efektywnej transformacji sieci dystrybucyjnych polskiej energetyki, https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/

aktualnosci/10630,Rynek-energii-elektrycznej-historyczne-porozumienie-sektorowe-regulatora-i-opera.html [dostęp:

01.2024].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów.

Transformacja cyfrowa systemu energetycznego – plan działania UE, https://www.gov.pl/attachment/f070d005-8e9f-408c-bac9-4da755fb8012 [dostęp: 5.01.2024].

Projekt M-GRID, https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/innowacje/projekt-mgrid [dostęp: 1.02.2024].

Downloads

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Mróz, M., & Rodziewicz, T. (2023). Inteligentna dystrybucja. Energetyka Rozproszona, (10), 33–41. https://doi.org/10.7494/er.2023.10.33