Ścieżki transformacji polskiej energetyki

Autor

  • Wojciech Suwała AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Artur Wyrwa AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Stanisław Tokarski AGH Centrum Energetyki

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2023.9.7

Słowa kluczowe:

elektroenergetyka, modelowanie, transformacja, dekarbonizacja

Abstrakt

W artykule omówiono cztery ścieżki transformacji krajowego systemu elektroenergetycznego prowadzące do obniżenia emisji CO2 do poziomu 10 mln ton w 2050 r., zróżnicowane pod względem roli, jaką odgrywają w nich wybrane technologie energetyczne. Zostały one opracowane za pomocą modeli TIMES-PL oraz MEDUSA, w których optymalizowano rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego pod kątem najniższych kosztów osiągnięcia celu dekarbonizacji. Z przedstawionych w artykule badań wynika, że zapewnienie ciągłości dostaw energii, która w przyszłości będzie wytwarzana przede wszystkim ze źródeł odnawialnych, wymaga znaczącego udziału źródeł sterowalnych (jądrowych lub klasycznych, wyposażonych w systemy sekwestracji dwutlenku węgla) oraz magazynów energii.

Bibliografia

Dubiński J., Wachowicz J., Koteras A. (2010), Podziemne składowanie dwutlenku węgla – możliwości wykorzystania technologii CCS w polskich uwarunkowaniach, „Górnictwo i Geologia” 5 (1): 5–19.

Komisja Europejska (2021), EU Reference Scenario 2020. Energy, Transport and GHG Emissions – Trends to 2050, Luxembourg, Publications Office of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2833/35750 [dostęp: 20.02.2023].

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. 2021 poz. 264), https://www.dziennikustaw.gov.pl/ M2021000026401.pdf [dostęp: 20.02.2023].

Pyrka M., Jeszke R., Boratyński J., Tatarewicz I., Witajewski-Baltvilks J., Rabiega W., Wąs A. et al. (2021), Polska net-zero 2050. Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r., KOBIZE, Warszawa, https://climatecake. ios.edu.pl/wp-content/uploads/2021/07/CAKE_Mapa-drogowa-net-zero-dla-PL.pdf [dostęp: 12.01.2023].

Rada Unii Europejskiej (2009), Konkluzje prezydencji, Bruksela, 30 października 2009 r., 15265/09, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15265-2009-INIT/pl/pdf [dostęp: 16.01.2023].

Tarkowski R., Uliasz-Misiak B., Wójcicki A. (2009), CO2 Storage Capacity of Deep Aquifers and Hydrocarbon Fields in Poland–EU GeoCapacity Project Results, „Energy Procedia” 1 (1): 2671–2677.

Uchwała Nr 215/2022 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2022 poz. 1124).

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Suwała, W., Wyrwa, A., & Tokarski, S. (2023). Ścieżki transformacji polskiej energetyki. Energetyka Rozproszona, (9), 7–16. https://doi.org/10.7494/er.2023.9.7