Analiza SWOT i TOWS wybranych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce

Autor

  • Borys Czerniejewski InfoStrategia sp. z o.o.
  • Krzysztof Heller InfoStrategia sp. z o.o.

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2022.7.7

Słowa kluczowe:

energetyka rozproszona, analiza SWOT, analiza TOWS, strategia

Abstrakt

Niniejszy artykuł ilustruje zastosowanie metod SWOT i TOWS do analizy wybranych aspektów funkcjonowania rynku energetyki rozproszonej na potrzeby opracowania Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Strategia ma wspierać realizację celów przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 02.02.2021 r. dokumentu strategicznego Polityka energetyczna Polski 2040, wdrażającego politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej na terenie Polski. Jednym z głównych założeń tej polityki jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Służy temu wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych stymulujących osiąganie kolejnych efektów w najbliższych dziesięcioleciach. Realizacja celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. jest kluczowa dla transformacji gospodarki energetycznej w niskoemisyjną.

Bibliografia

Czerniejewski B. (2007), Planowanie strategiczne [w:] Metoda e-VITA. Rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i Internetu, M. Łotys (red.), Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa: 57–80.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, http://data.europa.eu/eli/ dir/2018/2001/oj [dostęp: 06.03.2022].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE, http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj [dostęp: 06.03.2022].

Europejski Zielony Ład (2019), https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/european-green-deal_pl [dostęp: 06.03.2022].

Katowice Climate Package (2018), https://unfccc.int/process-and- -meetings/the-paris-agreement/the-katowice-climate-package/ katowice-climate-package [dostęp: 06.03.2022].

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii (2019), Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, https://data.europa.eu/ doi/10.2833/954 [dostęp: 06.03.2022].

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (2019), Ministerstwo Aktywów Państwowych, Warszawa, https:// www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-narzecz- energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-doke [dostęp: 06.03.2022].

Lysovets V., Wójs P., Analiza TOWS [hasło w:] Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_TOWS [dostęp: 06.03.2022].

Obłój K. (2000), Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Pakiet klimatyczno-energetyczny do 2020 roku (2009), https:// ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/ 2020-climate-energy-package_pl [dostęp: 06.03.2022].

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) (2021), Monitor Polski 2021 r. poz. 264. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.

PTPiREE (2022), Mikroinstalacje w Polsce, http://www.ptpiree.pl/ energetyka-w-polsce/energetyka-w-liczbach/mikroinstalacje- w-polsce [dostęp: z 06.03.2022].

Sieć Kompetencji (2020), https://www.energetyka-rozproszona.pl/ siec-kompetencji/ [dostęp: 06.03.2022].

Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (2020), S. Kopeć (red.), Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, https://www.energetyka- rozproszona.pl/media/ckeditor/2021/10/26/siec-kompetencji- ds-energetyki-rozproszonej-11.pdf [dostęp: 06.03.2022].

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) (2017), Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju, Warszawa, https://www.gov. pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz- -odpowiedzialnego-rozwoju [dostęp: 06.03.2022].

The Paris Agreement (2015), https://unfccc.int/process-and-meetings/ the-paris-agreement/the-paris-agreement [dostęp: 06.03.2022].

Zi S. (2003), Sztuka wojenna, Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków.

Downloads

Opublikowane

2022-04-25

Jak cytować

Czerniejewski, B., & Heller, K. (2022). Analiza SWOT i TOWS wybranych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Energetyka Rozproszona, (7), 7–18. https://doi.org/10.7494/er.2022.7.7