Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia

Autor

  • Łukasz Topolski AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DOI:

https://doi.org/10.7494/er.2021.4.41

Słowa kluczowe:

mikroinstalacje fotowoltaiczne, wzrosty i asymetria napięć, agregat prądotwórczy, transformator symetryzujący, szeregowy transformator dodawczy

Abstrakt

Duża koncentracja jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w nisko obciążonej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia często ma negatywny wpływ na parametry jakości energii elektrycznej, co skutkuje automatycznym wyłączaniem się falowników oraz utrudnia służbom energetycznym prowadzenie prac eksploatacyjnych z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych. W artykule wyjaśniono i przedstawiono wpływ jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW na wartość skuteczną napięcia i asymetrię prądową i napięciową oraz omówiono współpracę agregatu prądotwórczego z mikroinstalacjami. W artykule zaprezentowano również wyniki pomiarów skuteczności łagodzenia negatywnego wpływu mikroinstalacji na parametry napięcia za pomocą transformatora symetryzującego oraz szeregowego transformatora dodawczego, z niezależną regulacją napięcia w poszczególnych fazach.

Bibliografia

A-Eberle (2019), https://www.a-eberle.de/en/content/lvrsys™-3-phase-plastic-cabinet [dostęp: 24.11.2019].

Beharrysingh S. (2014), Doctoral Thesis: Phase Unbalance on Low­ -Voltage Electricity Networks and its Mitigation Using Static Balancer, Loughborough University.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE.

Gmina Ochotnica Dolna, http://www.ochotnica.pl [dostęp: 15.12.2019].

Holt M., Grosse-Holz G., Rehtanz C. (2018), Line Voltage Regulation in Low Voltage Grids, „CIRED Workshop”, Ljubljana: 1–4.

Jędrychowski R., Pijarski P., Adamek S., Sereja K. (2018), Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia, „Rynek Energii” 3: 43–47.

Kacejko P., Adamek S., Wancerz M., Jędrychowski R. (2017), Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, „Wiadomości Elektrotechniczne” 85 (9): 20–26.

Kacejko P., Pijarski P. (2018), Ograniczenie wzrostu napięcia spowodowane intensywnym rozwojem fotowoltaiki w sieci nn, „Energia Elektryczna” 9: 1–11.

Ligęza K., Ziemianek A. (2015), Pozostałości po dawnych siłowniach wodnych na tle zmian morfologii potoku Ochotnica, „Zeszyty Naukowe – Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska” 12: 16–37.

Mataczyńska E., Sikora M., Lewandowski W. (2019), Wykorzystanie usług elastyczności przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Raport PGE Dystrybucja SA opracowany przez zespół ekspertów w ramach prowadzonych prac nad modelem wykorzystania usług elastyczności w spółce, „Rynek Energii Elektrycznej REE 2019”: 1–9.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) (2010), Norma PN-EN 50160:2010, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, Warszawa.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) (2019), Norma PN-EN 50549-1:2019-02, Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych, Warszawa.

Program Czyste Powietrze, https://czystepowietrze.gov.pl/ [dostęp: 28.08.2020].

Program Mój Prąd, https://mojprad.gov.pl/ [dostęp: 28.08.2020].

Program Prosument 2, http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/ srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/ [dostęp: 28.08.2020].

Robak S., Pawlicki A., Pawlicki B. (2014), Asymetria napięć i prądów w elektroenergetycznych układach przesyłowych, „Przegląd Elektrotechniczny” 90 (7): 26.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r., Dz.U. z 2007 r., poz. 623 z późniejszymi zmianami.

TAURON Dystrybucja S.A. (2019a), Zbiór wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A, w tym mikroinstalacji: 7–13.

TAURON Dystrybucja S.A. (2019b), Karta aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) nr 7/2018 z dnia 18 kwietnia 2019 r.: 15–22.

Downloads

Opublikowane

2023-08-02

Jak cytować

Topolski, Łukasz. (2023). Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej oraz pracę agregatów w sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Energetyka Rozproszona, (4), 41–62. https://doi.org/10.7494/er.2021.4.41