Wpływ wybranych regulacji UE na rozwój rynku magazynowania gazu ziemnego w Polsce

Aleksander Zawisza

Abstract


Zapisy przyjęte w dyrektywie o emisjach przemysłowych 2010/75/EU (IED) i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 994/2010 skutkować będą na początku spadkiem a następnie wzrostem popytu na pojemności magazynowe pod zapasy obowiązkowe gazu ziemnego w Polsce. Jednocześnie normy jakie powinny spełniać instalacje magazynowe, w których przechowywane będą te zapasy faworyzują pod tym względem podziemne magazyny gazu ziemnego w kawernach solnych. Dodatkowym czynnikiem stymulującym popyt na pojemności w strukturach solnych będzie rozwój rynku gazu ziemnego i powstanie giełdy gazu posiadającej istotne znaczenie dla tworzącego się rynku gazu ziemnego.

Abstrakt: The provisions adopted in the Directive Directive 2010/75/EU on industrial emissions (IED) and the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 994/2010 will result in the early fall and then rise in demand for storage capacity in mandatory reserves of natural gas in Poland. At the same time the standards to be met by storage facilities that hold these stocks will favor in this respect, underground natural gas storage in salt caverns. Another factor stimulating the demand for capacity in salt structures will develop the natural gas market and the rise of gas exchange having impact on the market.


Keywords


natural gas, demand, supply, underground gas storages, EU directives

Full Text:

PDF

References


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE

Dyrektywa o emisjach przemysłowych 2010/75/EU Directive on industrial emissions 2010/75/EU (IED)

Informacja przedstawiona przez przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki podczas obrad sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946) w dniu 21.02.2013 r.

Projekt ustawy Prawo Gazowe

Informacja przedstawiona przez przedstawicieli PGNiG S.A. na posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu Państwa w dniu 04.04.2013 r. mówiąca o posiadaniu 883 mln m3 zapasów obowiązkowych i 330 mln m3 poduszkę gazu zapewniającą wymagane ustawowo moce odbioru zapasów obowiązkowych gazu z magazynów

Strategia GK PGNiG S.A. z 2008 r. oraz 2013 r.

J. Stopa, S. Rychlicki, P. Kossowski „Prognoza ekonomiki podziemnego magazynowania gazu w Polsce”, Wiertnictwo Nafta i Gaz, tom 25, zeszyt 1, 2007

Ustawa, 2007. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343.

Raporty roczne za 2011 r. Grupa Lotos S.A., GK PKN Orlen S.A, GK PGNiG S.A.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2013.39.3.267

Refbacks

  • There are currently no refbacks.