Rynek pojemności magazynowych na ropę naftową i paliwa ciekłe w Polsce – perspektywy rozwoju

Aleksander Zawisza

Abstract


Rok 2012 był pierwszym od 12 lat rokiem w którym spadło zapotrzebowanie na paliwa płynne. Konsekwencją tego jest spadek popytu na pojemności magazynowe pod zapasy obowiązkowe. Szybki wzrost popytu na pojemności magazynowe na ropę naftową i paliwa płynne w latach 2006 – 2008 spowodowany przez dynamiczny wzrost rynku paliw, wzrost liczby dni zapasów obowiązkowych i dostosowanie prawa polskiego do przepisów Międzynarodowej Agencji Energii. Po 2008 roku wzrost popytu na nowe pojemności magazynowe jest związany z rozwojem rynku. Mając na względzie perspektywy rozwoju rynku paliw w Polsce powstanie nowych dużych pojemności magazynowych zlokalizowanych w kawernach solnych może być niemożliwe.

Abstrakt: The year 2012 was the first year in 12 years that has dropped the demand for liquid fuels. This results in a decrease in demand for storage capacity in mandatory reserves. The rapid growth in demand for storage capacity for crude oil and liquid fuels in the years 2006 - 2008 due to the dynamic growth market of fuels, increase the number of days of mandatory and adjust Polish law to the provisions of the International Energy Agency. After 2008, growth in demand for new storage capacity is associated with the development of the market. In view of the prospects for the development of the fuel market in Poland, the emergence of new high-capacity storage in salt caverns are located may not be possible.


Keywords


storage capacity, crude oil, liquid fuels, obligatory reserves, supply, demand

Full Text:

PDF

References


J. Gajdka, E. Walińska „Zarządzanie Finansowe. Teoria i praktyka” tom II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998 str.33-40

OBR Chemkop „Studium wykonalności PMRIP Dębogórze” Kraków 2007

Raporty roczne IKS Solino S.A., Grupy Kapitałowej PERN „Przyjaźń” i OLPP S.A.

A. Maciejewski „Podziemne magazynowanie paliw płynnych” Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2008, Zeszyt 2/3

Rzeczowe rezerwy, 2006. Rzeczowe rezerwy państwowe wobec współczesnych wyzwań: materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Kiekrzu koło Poznania, w dniach 15–17 listopada 2006 r. (red. nauk. Józef Aleszczyk). Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa.

Ustawa, 2007. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343.

Igor Chalupec, Cezary Filipowicz „Rosja, ropa, polityka” Rysunek 1 s.110, Pruszyński i s-ka, Warszawa 2009

Raporty roczne Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego za lata 2009 – 2012

Raporty roczne Polskiej Organizacji Gazy Płynnego za lata 2010 – 2012

Raporty roczne za 2011 r. Grupy Kapitałowej PERN „Przyjaźń” i Operatora Logistycznego Paliw Płynnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 października 2012 r..

Ocena skutków regulacji do ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 października 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1211)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1727)

Załącznik nr I ust.3pkt.2 do Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego Monitor Polski poz. 902

„Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania systemów: rezerw państwowych gospodarczych i zapasów obowiązkowych paliw ciekłych w Polsce w latach 2003 – 2006” Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa 2007

Dane Ministerstwa Gospodarki niepublikowane
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2013.39.3.253

Refbacks

  • There are currently no refbacks.