CfP Zdrowie i dobrostan a nowe media i nowe technologie

Redaktorzy gościnni numeru: dr Paweł Przyłęcki (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr Michał Jędrzejek (Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław).

Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia serdecznie zapraszają autorów do przesyłania artykułów naukowych dotyczących możliwości zastosowania nowych mediów w szeroko rozumianej tematyce zdrowia oraz well-beingu.

Zarówno nowe media, jak i nowe technologie w coraz większym stopniu zadomawiają się w temacie zdrowia. Nowe media służą wymianie informacji na temat zdrowia pomiędzy specjalistami, ekspertami i laikami (zarówno osobami zdrowymi, jak i chorującymi), a także pomiędzy samymi pacjentami, są także ważnym pośrednikiem w promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Rola nowych mediów, w tym social mediów, w zakresie podejmowania określonej problematyki i sposobu przekazywania informacji dotyczących szeroko rozumianego zdrowia jest ogromna. Warto podjąć socjologiczną refleksję nad tym, jakie treści dotyczące zdrowia i choroby są upowszechniane? Dlaczego niektóre tematy są popularne, a nawet „modne”, inne zaś pomijane czy przemilczane? W jaki sposób i przy użyciu jakich kodów kulturowych pokazywane są zagadnienia dotyczące zdrowia? Oraz - co bardzo istotne - jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje tych praktyk medialnych dla jednostek i grup społecznych?

Nowe technologie przyczyniają się do rozwoju metod diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, dzięki którym zrewolucjonizowana została w ostatnich latach opieka nad różnymi grupami pacjentów. Za przykład można podać między innymi rozwój genomiki, telemedycyny, robotów medycznych czy druku 3D. Nowe technologie pozwalają nie tylko dokładniej i szybciej diagnozować i leczyć chorych, ale również w przypadku wielu tzw. chorób cywilizacyjnych powodują, iż sam proces leczenia staje się mniej uciążliwy zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego, przyczyniają się do poprawy jakości życia chorych oraz optymalizują proces powrotu do zdrowia, a jednocześnie wspomagają efektywność przeciążonych finansowo systemów opieki zdrowotnej.

Problematyka badawcza oscylująca wokół zdrowia i dobrostanu rozpatrywanego w kontekście nowych mediów i nowych technologii jest niewątpliwie bardzo inspirująca i ważna pod względem poznawczym, jednocześnie jednak wyniki realizowanych w tym obszarze analiz empirycznych mają ogromny potencjał aplikacyjny. W numerze tematycznym czasopisma Studia Humanistyczne AGH zapraszamy do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad udziałem nowych mediów i nowych technologii w propagowaniu zdrowego stylu życia, zdrowia i dobrostanu. Zapraszamy do nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim, zarówno oryginalnych, jak i teoretycznych, poglądowych.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: pawel.przylecki@umed.lodz.pl
Artykuły powinny zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi: https://journals.agh.edu.pl/human/wytyczne-edytorskie

Termin przesyłania pełnych wersji artykułów: 31.01.2024