Wytyczne edytorskie

Zgłaszanie artykułu

1. Prosimy Autorów o przysyłanie tekstów poprzez Editorial System w formacie .doc lub .docx. W celu przesłania artykułu Autor powinien dokonać rejestracji na stronie czasopisma.

2. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane, pisane w językach polskim lub angielskim.

3. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu instytucji czy stowarzyszenia, Autor jest zobowiązany podać tę informację w przypisie wraz z numerem grantu.

4. Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym.

5. Decyzja o przyjęciu tekstu do druku jest podejmowana na podstawie oceny wewnętrznej redakcji oraz opinii dwóch recenzentów zewnętrznych (szczegóły: ). O publikacji lub odrzuceniu tekstu ostatecznie decyduje redaktor naczelny. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstu na każdym etapie prac redakcyjnych.

Struktura artykułu

1. Tytuł artykułu powinien być zwięzły, niezbyt długi, proszę pomyśleć nad jego atrakcyjnością, siłą przyciągnięcia uwagi czytelnika

2. Streszczenie, czyli abstrakt to 15 wersów, które oddaje istotę myśli zawartej w artykule, oraz konkluzje. Powinny być 2 wersje po polsku i angielsku

3. Słowa kluczowe około 5-7 słów- również po polsku i angielsku

4. Objętość tekstu powinna wynosić do 18 stron pisanych w stylu Times New Roman, czcionką 12, z odstępem linii 1,5 oraz wyrównaniem dwustronnym

5. Przypisy bibliograficzne należy umieścić w obrębie tekstu głównego w nawiasach:
(Beck i Grande 2009, s. 55–58). Możliwe są też dolne przypisy, gdy autor/ka mają jakieś uwagi, dodatkowe komentarze.

6. Cytaty krótkie cytowania (do 2 wersów) pozostają w tekście głównym, oddzielone od niego cudzysłowami, a dłuższe (powyżej 2 wersów) wydzielane są jako osobny akapit z wcięciem od lewej. Cytaty obcojęzyczne należy przetłumaczyć na język, w którym pisany jest artykuł.
Opuszczenia w cytacie należy oznaczyć za pomocą wielokropka ujętego w nawiasy kwadratowe: [...], a cudzysłów w cudzysłowie w następujący sposób: „Cytat «wewnątrz» cytatu”. Znaczenia omawianych wyrazów należy podawać z użyciem cudzysłowów definicyjnych: ‘definicja’.

7. Bibliografię należy umieścić na końcu tekstu, wg wzoru:

  • Bal, M. (2012). Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: krótki przewodnik. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
  • Majkowski, T. (2016). Pasja kartograficzna: wyobraźnia imperialna i mapy w grach wideo z otwartym światem. Kultura Współczesna, 2, 33–44.
  • Czaja, J. (2016). Kolory i ich funkcja w powieści graficznej „Zaduszki” Rutu Modan. W: J. Czaja, M. Traczyk (Red.), Komiks wokół warstwy wizualnej (ss. 167–180). Poznań: Instytut Kultury Popularnej.
  • Szyłak, J. (2014). Notatki o książkach obrazkowych. Zeszyty Komiksowe, 17. Pobrano z: Zeszyty Komiksowe, https://www.zeszytykomiksowe.org/zeszytykomiksowe/pdf/nr17_szylak_1.pdf [21.05.2021].


Dodatkowe wskazówki dla Autorów

8. Materiał ilustracyjny powinien być zapisany w formatach: TIF, JPG lub EPS. Fotografie kolorowe powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi, fotografie czarno-białe - 600 dpi, a czarno-białe rysunki (liniowe) - 1200 dpi. Każdy materiał ilustracyjny powinien posiadać odpowiednią numerację i podpis.

9. Umieszczone w dziele wszystkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są jako cudza twórczość chronione prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 wraz z późn. zm.). W związku z powyższym wymagane jest wyraźne wskazanie źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, fotografią, tabelą oraz posiadanie zezwolenia właściciela praw autorskich przedrukowywanego fragmentu na jego wykorzystanie. Te wymogi dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków Autora. Brak takiej zgody oraz niepodanie źródła jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim zaczerpniętych z innych publikacji jest możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich na wykorzystanie ww. materiałów w dziele Autora.

O jakości tekstu stanowi nie tylko treść, ale też forma. Proszę, zatem nadać mu określoną strukturę (podrozdziały), sporządzić odniesienia do literatury przedmiotu, przedstawić metodologię i zakończyć artykuł jasną konkluzją.

Autor może zapoznać się z kryteriami oceny nadesłanych tekstów stosowanych w czasopiśmie w zakładce Formularz recenzji.