A determination of areas of biocorrosion development on the route of a main gas pipeline in the Western region of Ukraine

Authors

  • Myroslava Polutrenko Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Karpatska Str. 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine
  • Yevstakhiy Kryzhanivs’kyy 2Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas; Karpatska Str. 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine
  • Yaroslav Fedorovych 2Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas; Karpatska Str. 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.7494/geol.2020.46.4.273

Keywords:

main gas pipeline, soil corrosion and biocorrosion, soil corrosivity, biostability, insulating coating.

Abstract

 A determination of soil corrosivity on three sections of a main gas pipeline in the Western region of Ukraine has been carried out. We have distinguished areas of development of biocorrosive processes with the participation of sulphate-reducing bacteria (SRB). Soil evaluation by the degree of corrosivity has been conducted. We used weight, titrimetric, gravimetric methods, pH-metry, ten-fold limit dilution method and Postgate nutrient medium B for culturing SRB. It has been established that the soil in the first area selected along the lower generatrix of the main gas pipeline has a high degree of corrosivity. It was ascertained that corrosive metal damage increases in the “ferrozone” with the growth of metal exposition time from 24 to 72 hours. The soil selected in the middle part and from above the pipeline refers to soils with a normal degree of corrosive activity. Innovative biostable insulating coatings based on bituminous-polymerous mastic MBPID-1 have been developed, modified with organic inhibitors from the class of quaternary ammonium salts and amines. Regularities of influence of nature of nitrogen-containing corrosion inhibitors of industrial production M, N, L, H and K on the corrosion rate of 17G1S steel for 180 days have been established. It was found that the corrosion rate of steel specimens remained unchanged throughout the study in variants with the presence of inhibitors H and K in the test systems, which indicated their bioresistance to the effect of SRB bacteria.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andreyuk K.I., Kozlova I.P., Koptyeva Zh.P. & Pilyashenko-Novokhatnyy A.I., 2005. Mikrobna koroziya pidzemnykh sporud. Naukova dumka, Kyyiv [Андреюк К.І., Козло-ва І.П., Коптєва Ж.П. & Піляшенко-Новохатний А.І., 2005. Мікробна корозія підземних споруд. Наукова думка, Київ].

Banakhevych Yu.V. & Vil’chans’kyy V.V., 2007. Analiz prychyn vidmov i zupynok hazoprovodiv v HTS UMH « L’v i v t r a n s h a z ». Informatsiynyy ohlyad DK «Ukrtrans-haz», 47, 5, 7–9 [Банахевич Ю.В. & Вільчанський В.В., 2007. Аналіз причин відмов і зупинок газопроводів в ГТС УМГ «Львівтрансгаз». Інформаційний огляд ДК «Укртрансгаз», 47, 5, 7–9].

DSTU 3291-95, 1996. Yedyna systema zakhystu vid koroziyi ta starinnya. Metody otsinky biokoroziynoyi aktyvnosti gruntiv i vyyavlennya nayavnosti mikrobnoyi koroziyina poverkhni pidzemnykh metalevykh sporud. Derzhstandart Ukrayiny, Kyyiv [ДСТУ 3291-95, 996. Єдина система захисту від корозії та старіння. Методи оцінки біокорозійної активності ґрунтів і ви-явлення наявності мікробної корозії на поверхні під-земних металевих споруд. Держстандарт України, Київ].

Hrudz V.Ya., Tymkiv D.F., Mykhalkiv V.B. & Kostiv V.V., 2009. Obsluhovuvannya i remont hazoprovodiv. Lileya-NV, Ivano-Frankivs’k [Грудз В.Я., Тимків Д.Ф., Михалків В.Б. & Костів В.В., 2009. Обслуговування і ремонт газопроводів. Лілея-НВ, Івано-Франківськ].

Kozlova I.P., Radchenko O.S., Stepura L.H., Kondratyuk T.O. & Pilyashenko-Novokhatnyy A.I., 2008. Heokhimichna diyal’nist’ mikroorhanizmiv ta yiyi prykladni aspekty. Naukova dumka, Kyyiv [Козлова І.П., Радченко О.С., Степура Л.Г., Кондратюк Т.О. & Піляшенко-Новохатний А.І., 2008. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти. Наукова думка, Київ].

Krykunov V.H., Kravchenko Yu.S., Kryvoruchko V.V. & Krykunova O.V., 2003. Laboratornyy praktykum po gruntoznavstvu. Bila tserkva [Крикунов В.Г., Кравченко Ю.С., Криворучко В.В. & Крикунова О.В., 2003. Лабораторний практикум по ґрунтознавству. Біла церква].

Kryvenko H.M., 2005. Prohnozuvannya ekolohichnoho ta tekhnichnoho ryzykiv pry ekspluatatsiyi mahistral’nykh naftoprovodiv z peresichenym profilem trasy: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tekhn. Ivano-Frankivs’kyy natsional’nyy tekhnichnyy universytet nafty i hazu, Ivano-Frankivs’k [Кривенкоb Г.М., 2005. Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ].

Kryzhanivs’kyy Ye.I., Fedorovych Ya.T., Polutrenko M.S., Rudko V.P. & Fedorovych I.V., 2009. Zabezpechennya mikrobiolohichnoyi stiykosti bitumno-polimernoho izolyatsiynoho pokryttya. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 32, 3, 72–78 [Крижанівський Є.І., Федорович Я.Т., Полутренко М.С., Рудко В.П. & Федорович І.В., 2009. Забезпечення мікробіологічної стійкості бітумно-полімерного ізо-ляційного покриття. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ,32,3, 72–78].

Mironyuk S.G. & Pronina I.A., 2001. Analiz avariynosti promyshlennykh nefteprovodov v regione i otsenka riska ikh ekspluatatsi. [in:] Novyye tekhnologii dlya ochistki neftezagryaznennykh vod, pochv, pererabotki i utilizatsii nefteshlamov: Tezisy dokladov mezhdunarodnoy konferentsii, Noosfera, Moskva, 290–292 [Миронюк С.Г. & Пронина И.А., 2001. Aнализ аварийности промышленных нефтепроводов в регионе и оценка риска их эксплуатаци. [в:] Новые технологии для очистки нефтезагрязненных вод, почв, переработки и утилизации нефтешламов: Тезисы докладов международной конференции, Ноосфера, Москва, 290–292].

Patent 822775 Ukrayina, 2008. Sposib zakhystu pidzemnykh naftohazoprovodiv vid koroziyi [Спосіб захисту підземних нафтогазопроводів від корозії].

Patent 84769 Ukrayina, 2008. Sposib remontu stal’nykh truboprovodiv емонту стальних трубопро-водів].

Patent 89709 Ukrayina, 2010. [Спосіб р Sposib protykoroziynoho zakhystu pidzemnykh naftohazo-provodiv, prokladenykh v bolotnykh, zamulenykh hruntakh, yaki mistyat’ sul’ fatredukuyuchi vlastyvosti [Спосіб протикорозійного захисту підземних нафтогазо-проводів, прокладених в болотних, замулених грунтах, які містять сульфатредукуючі властивості].

Polutrenko M.S., 2012.Bakterytsydna aktyvnist’ nitrohenov-misnykh inhibitoriv koroziyi modyfykovanykh mastyk. [in:] Naukovi zapysky Ternopil’s’ koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka, Ser. Khimiya, 19, TNPU, Ternopil’, 36–39 [Полутренко М.С., 2012. Бактерицидна активність нітро-геновмісних інгібіторів корозії модификованих мастик. [в:] Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія, 19, ТНПУ, Тернопіль, 36–39].

Polutrenko M.S., 2013. Protykoroziynyy zakhyst trubo-providnykh system. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, 48, 3, 206–210 [Полутренко М.С., 2013. Протикорозійний захист трубопро-відних систем. Розвідка та розробка нафтових і га-зових родовищ, 48, 3, 206–210].

Polutrenko M. & Pilyashenko-Novokhatnyi A., 2013. Effect of nitrogenous corrosion inhibitors on the growth and activity of sulfur cycle bacteria. Chemistry & Chemical Technology, 7, 4, 471–475.

Polutrenko M., Maruschak P., Tymoshenko A. & Sorochak A., 2018. Influence of soil microorganisms on metal corrosion of underground pipelines. Koroze a ochrana material, 62, 2, 65–70.

Rozhanyuk V.V., Huzhov Yu.P, Kuz’menko Yu.O. & Shyshkivs’kyy V.A., 2000. Tekhnichna ekspluatatsiya system zakhystu vid pidzemnoyi koroziyi mahistral’nykh hazo provodiv. Rostok, Kyyiv [Розганюк В.В., Гужов Ю.П, Кузьменко Ю.О. & Шишківський В.А., 2000. Технічна експлуатація систем захисту від підземної корозії магістральних газопроводів. Росток, Київ].

Serednyts’kyy Ya., Banakhevych Yu. & Drahilev A.V., 2004. Suchasna protykoroziyna izolyatsiya v truboprovidnomu transporti (2-a chastyna). TzOv Splayn, L’viv [Середницький Я., Банахевич Ю. & Драгілев А.В., 2004. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті (2-а частина). ТзОв Сплайн, Львів].

Shyshkivs’kyy V.A. & Havryl’tsev V.B., 2000. Diahnostuvannya tekhnichnoho stanu zasobiv protykoroziynoho zakhystu ta koroziynoho stanu HTS DK “Ukrtranshaz”. Naftova i hazova promyslovist’, 4, 48–51 [Шишківський В.А. & Гаврильцев В.Б., 2000. Діагностування технічного стану засобів протикорозійного захисту та корозійного стану ГТС ДК “Укртрансгаз”. Нафтова і газова промисловість, 4, 48–51].

Stepachov V. & Lemeshyns’kyy P., 2016. Osnovni aspekty vplyvu biolohichnykh chynnykiv na rozvytok koro-ziynykh protsesiv pidzemnykh stalevykh truboprovodiv. Problemy koroziyi ta protykoroziynoho zakhystu materialiv, 8, 645–649 [Степачов В. & Лемешинський П., 2016. Основні аспекти впливу біологічних чинників на розвиток корозійних процесів підземних сталевих трубопроводів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів, 8, 645–649].

Strizhevskiy I.V., 1986. Podzemnaya korroziya i metody zashchity. Metallurgiya, Moskva [Стрижевский И.В., 1986. Подземная коррозия и методы защиты. Металлургия, Москва].

Van den Brand D. & Kenter R., 2011. Gas pipeline incidents. 8th Report of the European Gas Pipeline Incident Data Group. EGIG, Groningen.

Zhukov V.I. & Khramikhin F.G., 1964. Bitumnaya izolyatsiya podzemnykh truboprovodov. Gosstroyizdat, Moskva [Жуков В.И. & Храмихин Ф.Г., 1964. Битумная изоляция подземных трубопроводов. Госстройиздат, Москва].

Downloads

Published

2020-11-06

How to Cite

Polutrenko, M., Kryzhanivs’kyy, Y., & Fedorovych, Y. (2020). A determination of areas of biocorrosion development on the route of a main gas pipeline in the Western region of Ukraine. Geology, Geophysics and Environment, 46(4), 273–283. https://doi.org/10.7494/geol.2020.46.4.273

Issue

Section

Articles