Sedimentary response to tectonic uplift of the Dukla basin margin recorded at Skrzydlna – the Menilite Beds (Oligocene), Outer Carpathians, S Poland

Aneta Siemińska, Krzysztof Starzec, Paweł Godlewski, Marek Wendorff

Abstract


The Menilite Beds (Oligocene of Polish Flysch Carpathians) at Skrzydlna crops out in a structurally complex zone of the Fore-Magura Unit, which is tectonically overridden by Magura Nappe thrust form the S. The exposed sedimentary suite, representing the Dukla Basin, consists of fine-grained, well organised strata deposited in a low-energy, deep marine basin, which are abruptly overlain by poorly organised, coarse sandy conglomerate that forms a Mass Transport Deposit (MTD) complex. The MTD contains large boulders of extrabasinal rocks, massive sandstone beds with intrabasinal mudstone clasts, and slump sheets of sandstones. Above rests a fining- upwards sequence of sandstone beds interlayered with mudstones. The fine-grained facies reappear above to terminate the exposed succession. Erosional contacts and rapid facies changes, both vertical and lateral, are characteristic for the MTD unit. The sandstone-mudstone unit above contains laterally migrating erosional channels filled with massive sandy conglomerate in the lower part. Turbidites of varying density and completeness of internal structures that occur above are accompanied by an association of mixed facies including large-scale dune cross-bedding.

Mineralogically, the sandstones are quartz arenites, sub-lithic arenites and wackes. Calcarenite grains – bioclasts, micrite and marl occur in substantial proportions only in the uppermost part of the succession. The point-counting data plotted on Qm-F-Lt diagram are clustered within the recycled fields: quartzose and transitional. Mineralogical maturity of the sandstones has the tendency to decrease from the sub-MTD strata upwards via the MTD unit to the lower part of the sandstone-mudstone complex; then it increases to the youngest sandstone beds with carbonate grains. These tendencies, associated with sedimentary features of the succession, reflect rapid uplift, emergence and progressive erosion of the terrigenous detritus source area, followed by tectonic stabilisation reflected by the appearance of the “carbonate factory”.


Keywords


tectonics and sedimentation, Mass Transport Deposit (MTD), turbidites, Menilite Beds, Carpathians

Full Text:

PDF

References


Bouma A.H., 1962. Sedimentology of some Flysch Deposits: A Graphic Approach to Facies Interpretation. Elsevier, Ansterdam, 168.

Burtan J., 1974. Szczegołówa mapa geologiczna Polski 1 : 50,000. Ark. Mszana Dolna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Burtan J., 1978. Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50,000. Ark. Mszana Dolna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Cieszkowski M., 1992. Strefa Michalczowej – nowa jednostka strefy przedmagurskiej w Zachodnich Karpatach fliszowych i jej geologiczne otoczenie. Geologia – Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, 18, 1–125.

Cieszkowski M., Golonka J., Krobicki M., Ślączka A., Oszczypko N., Waśkowska-Oliwa A. & Wendorff M., 2009. The Northern Carpathians plate tectonic evolutionary stages and origin of olistolites and olistostromes. Geodinamica Acta, 22, 1–3, 101-126.

Cieszkowski M., Golonka J., Ślączka A. & Waśkowska A., 2012. Role of the olistostromes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of the Silesian Basin in the Outer West Carpathians. Tectonophysics, 568, 248–265.

Colombo F., 1994. Normal and reverse unroofing sequences in syntectonic conglomerates as evidence of progressive basinward deformation. Geology, 22, 235–238.

Dickinson W.R., Beard L.S., Brakenridge G.R., Erjavec J.L., Ferguson R.C., Inman K.F., Knepp R.A., Lindberg F.A. & Ryberg P.T., 1983. Provenance of North American Phanerozoic sandstones in relation to tectonic setting. Geological Society of America Bulletin, 94, 2, 222–235.

Dziadzio P., Borys Z., Kuk S., Masłowski E., Probulski J., Pietrusiak M., Gorka A., Moryc J., Baszkiewicz A., Karnkowski P., Karnkowski P. & Pietrusiak M., 2006. Hydrocarbon resources of the Polish Outer Carpathians – reservoir parameters, trap types, and selected hydrocarbon fields: a stratigraphic review. [in:] Golonka J. & Picha F. (eds.), The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources, AAPG Memoir, 84, American Association of Petroleum Geologist, Tulsa, 259–291.

Dżułyński S. & Radomski A., 1957. Zagadnienie żył klastycznych w osadach fliszowych na tle sedymentacji fliszu karpackiego (Clastic dykes in the Carpathian Flysch). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 26, 3, 225–264.

Folk R.L., 1980. Petrology of sedimentary rocks. Hemphill Publishing Company.

Ghibaudo G., 1992. Subaqueous sediment gravity flow deposits: practical criteria for their field description and classification. Sedimentology, 39, 3, 423–454.

Golonka J., Pietsch K. & Marzec P., 2011. Structure and plate tectonic evolution of the northern Outer Carpathians. [in:] Closson D. (ed.), Tectonics, InTech, Rijeka, 65–92.

Golonka J., Ślączka A., Waśkowska A., Krobicki M. & Cieszkowski M., 2013. Budowa geologiczna zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych. [in:] Krobicki M. & Feldman- Olszewska A. (red.), Głębokomorska sedymentacja fliszowa: sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich: V Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 5’2013: 16–19.05.2013, Żywiec: abstrakty referatów i posterów oraz artykuły: przewodnik do wycieczek, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 11-62.

Haczewski G., 1989. Poziomy wapieni kokkolitowych w serii menilitowo-krośnieńskiej – rozróżnianie, korelacja i geneza. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 59, 3–4 435–523.

Jankowski L., Margielewski W. & Urban J., 2012. Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych. [in:] Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych: III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej: Beskid Niski, Beskid Sądecki, Babia Góra, Dukla, Piwniczna, Zawoja, 25–28 września 2012 r., Instytut Ochrony Przyrody. Polska Akademia Nauk, Krakow, 25–28.

Jucha S. & Kotlarczyk J, 1961. Seria menilitowo-krośnieńska w Karpatach fliszowych. Prace Geologiczne, 4, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Jugowiec-Nazarkiewicz M., 2007. Nanoplankton wapienny górnokredowych facji pelagicznych jednostki podśląskiej polskich Karpat fliszowych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 426, 53–70.

Karnkowski P., 1999. Oil and gas deposits in Poland. Geosynoptics Society GEOS, Kraków.

Konon A., 1997. Tektonika masywu Śnieżnicy (Beskid Wyspowy, Płaszczowina Magurska). Przegląd Geologiczny, 45, 1001–1007.

Koszarski L., Sikora W. & Wdowiarz S., 1974. The Flysh Carpathians. Polish Carpathians. [in:] Mahel M. (ed.), Tectonics of the Carpathian-Balkan Regions. Explanations to the Tectonic Map of the Carpathian-Balkan Regions and their Foreland, Štatny geologicky ustav Dionyza Štura, Bratislava, 180–197.

Kotarba M.J., Więcław D., Bilkiewicz E., Dziadzio P. & Kowalski A., 2017. Genetic correlation of source rocks and natural gas in the Polish Outer Carpathians and Paleozoic- Mesozoic basement east of Krakow (southern Poland). Geological Quarterly, 61, 4, 795–824.

Kotlarczyk J., Jerzmańska A., Świdnicka E. & Wiszniowska T., the Oligocene-Early Miocene strata of the Polish Outer Carpathian Basin. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 76, 1, 1–111.

Książkiewicz M., 1977. The tectonics of the Carpathians. [in:] Pożaryski W. (ed.), Geology of Poland. Vol. 4: Tectonics, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 476–618.

Kuśmierek J., 1990. Zarys geodynamiki centralnokarpackiego basenu naftowego. Prace Geologiczne – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych, 135, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [etc.].

Leszczyński S., Warchoł M. & Starzec K., 2008. Zapis ewolucji Karpat polskich w osadach eocenu gornego-oligocenu dolnego.[in:] Haczewski G. (red.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Krakow, 26–28 czerwca 2008: przewodnik sesji terenowych, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Krakow, 47–77.

Lowe D.R., 1982. Sediment gravity flows: II. Depositional models with special reference to the deposits of high-density turbidity currents. Journal of Sedimentary Petrology, 52, 279–297.

Lucente C.C. & Pini G.A., 2008. Basin-wide mass-wasting complexes as markers of the Oligo-Miocene foredeep- accretionary wedge evolution in the Northern Apennines, Italy. Basin Research, 20, 1, 49–71.

Olszewska B., 1985. Otwornice warstw menilitowych polskich Karpat zewnętrznych. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 55, 201–250.

Oszczypko-Clowes M. & Ślączka A., 2006. Nannofossils biostratigraphy of the Oligocene deposits in the Grybow tectonic window (Grybow Unit, Western Carpatians, Poland). Geologica Carpathica, 57, 473–482.

Oszczypko N., 2006. Late Jurassic-Miocene evolution of the Outer Carpathian fold-and-thrust belt and its foredeep basin (Western Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 50, 1, 169–194.

Polak A., 1999. Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w okolicy Skrzydlnej. Przegląd Geologiczny, 47, 8, 753–763.

Polak A., 2000. Poziom gruboziarnistych zlepieńcow w okolicy Skrzydlnej (Beskid Wyspowy). Przegląd Geologiczny, 48, 7, 644–650.

Pszonka J., 2015. Studium sedymentologiczne warstw cergowskich w jednostce dukielskiej i przeddukielskiej Karpat fliszowych [Sedimentological study of the Cergowa Beds in the Dukla and Fore-Dukla Units of the Flysch Carpathians]. Studia, Rozprawy, Monografie, 196, IGSMiE PAN, Krakow.

Pszonka J. & Wendorff M., 2017. Carbonate cements and grains in submarine fan sandstones, the Cergowa Beds (Oligocene, Carpathians of Poland) recorded by cathodoluminescence. International Journal of Earth Sciences, 106, 1, 269–282.

Puglisi D., Badescu D., Carbone S., Corso S., Franchi R., Giglioto L.G., Loiacono F., Miclaus C. & Moretti E., 2006. Stratigraphy, petrography and palaeogeographic significance of the Early Oligocene “menilite facies” of the Tarcau Nappe (Eastern Carpathians, Romania). Acta Geologica Polonica, 56, 1, 105–120.

Selley R.C. & Sonnenberg S.A., 2015. Elements of Petroleum Geology. 3rd ed. Elsevier, Amsterdam.

Shanmugam G., 1996. High-density turbidity currents; are they sandy debris flows? Journal of Sedimentary Research, 66, 1, 2–10.

Siemińska A., Starzec K. & Wendorff M., 2017a. Skrzydlna quarry (Oligocene Menilite Formation). Field Trip Stop 13. [in:] Krobicki M. (ed.), 6th International symposium of the international geoscience programme (IGCP) project-589: development of the Asian Tethyan Realm: genesis, process and outcomes: Western Tethys meets Eastern Tethys: Krakow (Poland), 29 September–5 October 2017: abstract volume & field trip guidebook, Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, 138–142.

Siemińska A., Wendorff M. & Žecova K., 2017b. Sedimentary features and nannostratigraphy of olistostrome – bearing sequence at Skrzydlna quarry (Oligocene) – preliminary results. [in:] Krobicki M. (ed.), 6th International symposium of the international geoscience programme (IGCP) project-589: development of the Asian Tethyan Realm: genesis, process and outcomes: Western Tethys meets Eastern Tethys: Krakow (Poland), 29 September– 5 October 2017: abstract volume & field trip guidebook, Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, 40–41.

Sikora W., 1970. Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej między Szymbarkiem Ruskim a Nawojową. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 235, 13, 5–121.

Sohn Y.K., 1999. Rapid development of gravelly high‐density turbidity currents in marine Gilbert‐type fan deltas, Loreto Basin, Baja California Sur, Mexico. Sedimentology, 46, 4, 757–761.

Sotak J., 2010. Paleoenvironmental changes across the Eocene- Oligocene boundary: insights from the Central- Carpathian Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 393–418.

Švabenicka L., Bubik M. & Stranik Z., 2007. Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from Menilite to Krosno litofacies (Western Carpathians, Czech Republic). Geologica Carpathica, 58, 3, 237–262.

Ślączka A., 1971. Geologia jednostki dukielskiej [The geology of the Dukla Unit, Polish Flysch Carpathians]. Prace – Instytut Geologiczny, 63, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Ślączka A. & Kamiński M., 1998. A guidebook to excursions in the Polish Flysch Carpathians. Grzybowski Foundation Special Publication, 6, Grzybowski Foundation.

Ślączka A., Krugłow S., Golonka J., Oszczypko N. & Popadyuk I., 2006. Geology and hydrocarbon resources of the Outer Carpathians, Poland, Slovakia, and Ukraine: general geology. [in:] Golonka J. & Picha F. (eds.), The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources, AAPG Memoir, 84, American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, 221–258.

Ślączka A. & Unrug R., 1976. Trends of textural and structural variation in turbidite sandstones: the Cergowa Sandstone (Oligocene, Outer Carpathians). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 46, 55–76.

Talling P.J., Masson D.G., Sumner E.J. & Malgesini G., 2012. Subaqueous sediment density flows: Depositional processes and deposIt types. Sedimentology, 59, 1937–2003.

Wendorff M., Siemińska A., Moszkowicz A. & Godlewski P., 2015. Facies variations and depositional modes in an olistostrome sequence grading to turbidite fan succession within the Menilite Beds (Oligocene) at Skrzydlna, Polish Outer Carpathians. [in:] 31st IAS meeting of sedimentology: Krakow 22nd–25th June, 2015: abstracts, Polish Geological Society, Krakow, 579 [electronic document].

Żytko K., Zając R., Gucik S., Ryłko W., Oszczypko N., Garlicka I., Nemčok J., Eliaš M., Menčik E., Stranik Z., Rakus M. & Matejovska O., 1989. Geological map of the Western Outer Carpathians and their foreland without Quaternary formations, 1:500,000. [in:] Poprawa D. & Nemčok J. (eds.), Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and Their Foreland, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.7494/geol.2018.44.2.231

Refbacks

  • There are currently no refbacks.