Podhale Palaeogene Flysch as geotouristic attractive region – first look to its unique geological values

Michał Krobicki, Jan Golonka

Abstract


The primary aim of this paper is note the attention to geological phenomena in the Podhale Flysch region, and especially lithological differentiation of flysch rocks, their sedimentological features, tectonic structures, stratigraphical and palaeontological aspects, and all of these according to recent regional position of Podhale and its palaeogeographical history in wider geodynamic context. Authors summarized the newest knowledge about geological history of the Podhale Flysch region and presented its geotouristic potential in one of the beautiful place in southern Poland. Short reviews of several aspects of geological works have been made according to: sedimentology, biostratigraphy, petrography and mineralogy, structural geology, organic geochemistry, palaoentology and palaeoecology, palaeogeography and basin analysis, geophysics, geothermy, Quaternary geology and geomorphology, inanimate nature protection and geotourism. In fact, the Podhale Flysch region is good place for geological education and promotion of Earth sciences.

//

Podstawowym celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na geologiczne fenomeny f liszu podhalańskiego, a szczególnie zróżnicowanie utworów fliszowych regionu, ich sedymentologicznych cech, struktur tektonicznych, aspektów stratygrafii i paleontologii, a one wszystkie w nawiązaniu do dzisiejszej, regionalnej pozycji Podhala i jego paleogeograficznej historii w szerszym geodynamicznym kontekście. Autorzy podsumowali najnowszą wiedzę na temat geologicznej historii fliszu podhalańskiego i zaprezentowali jego geoturystyczny potencjał w jednym z najpiękniejszych miejsc Polski południowej. Przedstawiono krótki przegląd wielu aspektów prowadzonych tutaj prac geologicznych z: sedymentologii, biostratygrafii, petrografii i mineralogii, geologii strukturalnej, geochemii organicznej, paleontologii i paleoekologii, paleogeografii i analizy basenów, geofizyki, geotermii, geologii czwartorzędu i geomorfologii, ochrony przyrody nieożywionej i geoturystyki. Zdecydowanie, rejon fliszu podhalańskiego jest dobrym miejscem dla edukacji geologicznej i promocji nauk o Ziemi.


Keywords


Polish Carpathians; Podhale Palaeogene Flysch; palaeogeography; geotouristic attractions; Polskie Karpaty; paleogeński flisz podhalański; paleogeografia; atrakcje geoturystyczne

Full Text:

PDF

References


Alexandrowicz, W.P., 1997. Malacofauna of Quaternary deposits and environmental changes of the Podhale Basin during the Late Vistulian and Holocene. Folia Quaternaria, 68 : 7-132. (In Polish, English summary)

Alexandrowicz, Z., 2000. Podhale and Pieniny Klippen Belt; Protected areas and objects. In: Alexandrowicz, Z. & Poprawa, D. (Eds.): Geodiversity conservation of the Polish Carpathians (with map of protected and proposed for protection area and objects of inanimated nature): 29-40. Warszawa

Alexandrowicz, Z., 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation, 62: 63-87.

Anczkiewicz, A.A., Zattin, M. & Środoń, J., 2005. Cenozoic uplift of the Tatras and Podhale basin from the perspective of the apatie fission track analyses. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 261-264.

Bac-Moszaszwili, M., Burchart, J., Głazem, J., Iwanow, A., Jaroszewski, W., Kotański, Z., Lefeld, J., Matella, L., Ozimkowski, W., Roniewicz, P., Skupiński, A. & Westfalewicz-Mogilska, E., 1979. Geological map of the Polish Tatra Mountains 1:30 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. (In Polish, English summary)

Bartholdy, J., Bellas, S.M., Ćosović, V, Fuček, P. & Keupp, H., 1999. Processes controlling Eocene mid-latitude larger foraminifera accumulations: modelling of the stratigraphic architecture of a fore-arc basin (Podhale Basin, Poland). Geologica Carpathica, 50, 6: 435-448.

Baumgart-Kotarba, M., 2001. Continuous tectonic evolution of the Orava Basin (Northern Carpathians) from Late Badenian to the present-day? Geologica Carpathica, 52: 103-110.

Birkenmajer, K., 1978. Neogene to Early Pleistocene subsidence close to the Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho–Balcanica 12: 17–28.

Birkenmajer, K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne, 1-237, Warszawa. (In Polish only)

Birkenmajer, K., 1986. Stages of structural evolution of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Studia Geologica Polonica, 88: 7-32.

Birkenmajer, 2003. Post-collisional Late Middle Miocene (Sarmatian) Pieniny Volcanic Arc, Western Carpathians. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 51, 1: 79-89.

Birkenmajer, K. & Pécskay, Z., 2000. K-Ar dating of the Miocene andesite intrusions, Pieniny Mts, West Carpathians, Poland: a supplement. Studia Geologica Polonica, 47: 155-169.

Burtan, J., Chowaniec, J. & Golonka, J., 1984. Preliminary results of studies on exotic carbonate rocks in the western part of the Polish Flysch Carpathians. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 346: 147-159. (In Polish,

English summary)

Chowaniec, J., 1989. Hydrogeologiczne warunki zasilania i przepływu wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych Podhala między Zakopanem a Białym Dunajcem (Ph. D. Thesis), CAG PIG, Warszawa, 1-144. (In Polish only)

Chowaniec, J. & Golonka, J., 1980. Wstępne wyniki badań egzotycznych skał węglanowych z fliszu podhalańskiego. Kwartalnik Geologiczny, 24: 966-967. (In Polish only)

Chowaniec, J. & Golonka, J., 1981. The localities of inanimate nature worthy of protection lying in the region of the Podhale Flysch. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 5: 5-12. (In Polish, English summary)

Chowaniec, J. & Kępińska, B., 2003. Podhale geothermal system – selected issues. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (Eds.): Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement; Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, M-28 (363): 13-23.

Chrustek, M. & Golonka, J., 2005. Carpathian tectonics in the making – deformations and earthquakes in the Stare Bystre area (southern Poland). In: Doktor, M. & Waśkowska-Oliwa, A. (Eds.): Geotourism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development. 2nd Internation Conference Geotour 2005, 22-24 September, Kraków: 16-18.

Cieszkowski, M., 1995. Utwory morskiego miocenu w rejonie Nowego Targu i ich znaczenie dla określenia czasu powstania śródgórskiego zapadliska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej Kwartalnik AGH, Geologia, 21, 2: 153-168. (In Polish, English summary)

Ciulavu, D., & Bertotti, G., 1994. The Transylvanian Basin and its Upper Cretaceous Substratum: ALCAPA II. Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, 75: 59–65.

Csontos, L., Nagymarosy, A., Horvat, F. & Kováč, M., 1992. Tertiary evolution of the Intra-Carpathian area: a model. Tectonophysics, 208: 221-241.

Csontos, L. & Vörös, A., 2004. Mesozoic plate tectonic reconstruction of the Carpathian region. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 210: 1-56.

Czerwiński, T., Klityński, W., Florek, R & Stefaniuk, M., 2003. Regional magnetotelluric investigations in the Poilsh western Carpathians. Kwartalnik AGH, Geologia, 29, 3-4: 169-195. (In Polish, English summary)

Decker, K. & Peresson H., 1996. Tertiary kinematics in the Alpine-Carpathian-Pannonian system: links between thrusting, transform faulting and crustal extension. In: Wessely, G. & Liebl, W. (Eds.): Oil and Gas in

Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe. Special Publications of the European Association of Geoscientists and Engineer, 5. Geological Society, London, pp. 17-21.

Dercourt, J., Ricou, L.E. & Vrielynck, B. (Eds.): 1993. Atlas Tethys Paleoenvironmental Maps. Gauthier-Villars, Paris.

Dudziak, J., 1993. Age of the Podhale flysch (Palaeogene) at Kacwin, south of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, based on calcareous nannoplankton. Studia Geologica Polonica, 102: 159-176. (In Polish, English summary)

Dżułyński, S., 1996. Erosional and deformational structures in single sedimentary beds: a genetic commentary. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 101-189.

Dżułyński, S., 2001. Atlas of sedimentary structures from the Polish Flysch Carpathians. Material for 12th-Meeting of the Association of European Geological Societies, Institute of Geological Sciences, Jagiellonian

University, Kraków: 5-132.

Garecka, M., 2005. Calcareous nanoplankton from the Podhale Flysch (Oligocene-Miocene, Inner Carpathians, Poland). Studia Geologica Polonica, 124: 353-369.

Gedl, P., 1999. Trophic conditions during the Early Oligocene stage of the development of the Podhale Flysch Basin (Inner Carpathians, Poland): a dinocyst record. Acta Palaeobotanica, Supplementum, 2: 279-291.

Gedl, P., 2000. Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Podhale Palaeogene (Inner Carpathians, Poland) in the light of palynological studies. Part. I. Studia Geologica Polonica, 117: 69-154. (In Polish,

English summary)

Golonka, J., 2000. Cambrian–Neogene Plate Tectonic Maps. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 1-125.

Golonka, J., 2004. Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics, 381: 235-273.

Golonka, J., 2005. Mesozoic plate tectonics of the Inner Carpathians – rotational approach. Geolines, 19: 42-43.

Golonka, J., Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2000. Late Carboniferous–Neogene geodynamic evolution and paleogeography of the circum-Carparthian region and adjacent areas. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 107-136.

Golonka, J., Krobicki, M., Pająk, J., Nguyen Van Giang & Zuchiewicz W., 2006a. Global Plate Tectonics and Paleogeography of Southeast Asia. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Arkadia. pp. 1-128 pl.

Golonka, J., Gahagan, L., Krobicki, M., Marko, F., Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2006b. Plate-tectonic evolution and paleogeography of the Circum-Carpathian region. In: Golonka, J. & Picha, F.J. (Eds.): The Carpathians

and their foreland: Geology and hydrocarbon Resources. American Association of Petroleum Geologists, Memoire, 84: 11-46.

Golonka, J., Aleksandrowski, J.P., Aubrecht, R., Chowaniec, J., Chrustek, M., Cieszkowski, M., Florek, R., Gawęda, A., Jarosiński, M., Kępińska, B., Krobicki, M., Lefeld, J., Lewandowski, M., Marko, F., Michalik, M., Oszczypko, N., Picha, F., Potfaj, M., Słaby, E., Ślączka, A., Stefaniuk, M., Uchman, A. & Żelaźniewicz, A., 2005a. The Orava Deep Drilling Project and post-Palaeogene tectonics of the Northern Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 211–248.

Golonka, J., Krobicki, M. & Tłuczek, D., 2005b. Field Trip: Pieniny Klippen Belt and Polish Outer Carpathians. In: Doktor, M. & Waśkowska-Oliwa, A. (Eds.): Geotourism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development. 2nd International Conference Geotour 2005, 22-24 September, Kraków: 129-160.

Gross, P. & Köhler, E., 1993. Kritický pohl’ad na sedimentologické modely vnútrokarpatského paleogénu. Geologické práce, Správy, 97: 99-103. (In Slovak, English summary)

Gross, P., Köhler, E. & Samuel, O., 1984. A new lithostratigraphical division of the Inner-Carpathian Paleogene. Geologicke Práce, Správy, 81: 103-117. (In Slovak, English summary)

Hurai, V., Marko, F., Tokarski, A.K., Świerczewska, A., Kotulová, J. & Biroň, A., 2006. Fluid inclusion evidence for deep burial of the Tertiary accretionary wedge of the Carpathians. Terra Nova, 18: 440-446.

Janočko, J. & Kováč, M., 2003. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary basins. In: Janočko, J. & Elečko, M. (Eds.): Tectono-sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basin. Mineralia Slovaca, 36: 169-180.

Klimaszewski, M., 1952. Rzeźba Podhala. The relief of Podhale Basin. Czasopismo Geograficzne, 21-22: 237-250. (In Polish, English summary)

Kováč, M. & Hók, J., 1993. The Central Slovak Fault System: Field evidence of a strike-slip. Geologica Carpathica, 44: 155–160.

Kováč, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Ślączka, A., Csontos, L., Marunteanu, M., Matenco, L. & Márton. M., 1998. Palinspastic reconstruction of the Carpathian-Pannonian region during the Miocene, In: Rakús, M. (Eds.): Geodynamic development of the Western Carpathians. Geological Survey of Slovac Republic, Bratislava: 189–217.

Krawczyk, A., 1980. Some characteristic of the sedimentation processes of the Podhale Flysch. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 50: 55-98. (In Polish, English summary)

Krobicki, M. & Golonka, J., 2008. Geotouristical values of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mountains regions (Poland). Przegląd Geologiczny, 56, 8/1: 670-679.

Kulka, A., 1985. Arni sedimentological model in the Tatra Eocene. Kwartalnik Geologiczny, 29, 1: 31-64.

Kurz, W., Neubauer, F. & Genser, J., 1996. Kinematics of Penninic nappes (Glockner Nappe and basement-cover nappes) in the Tauern Window (eastern Alps, Austria) during subduction and Penninic – Austroalpine collision. Eclogae geologicae Helvetiae, 89: 573-605.

Marko, F., 1996. Dynamic analysis of faulting in the Central-Carpathian Paleogene Basin, based on structural investigations in the Levočske Vrchy Mts. In: Sotak, J. (Eds.): Geological assessment of the Levočske vrchy Mts. – research report. Geofond, Bratislava: 399–462.

Marschalko, R., 1987. Paleogene submarine fans in the Central Carpathian Flysch. In: Stefanescu, M. (Eds.): Flysch deposits from the Harz, the Thuringian and Vogtlandian Slade Mountains in the Carpathians, the Balkans and the Caucasus (Bucharest): 51-64.

Márton, E., 2003. Western Carpathians: Tertiary paleomagnetism and rotations. In: Golonka, J. & Lewandowski, M. (Eds.): Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Monographic Volume, 28 (363): 147-148.

Márton, E., Mastella, L. & Tokarski, A., 1999. Large counterclockwise rotation of the Inner West Carpathian Paleogene flysch – evidence from paleomagnetic investigations of the Podhale Flysch (Poland). Physics and Chemistry of the Earth (A), 24, 8: 645-649.

Mastella, L., 1975. Flysch tectonics in the eastern part of the Podhale Basin (Carpathians, Poland). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 45, 3/4: 361-401. (In Polish, English summary)

Mastella L. 1976. Consequent-structural landslides from the eastern Podhale. Biuletyn Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 18: 259-270.

Meszaros, N., 1996. Stratigrafia regiunii Turnu Rosu-Porcesti. (In Romanian). Convergente transilvane, 4: 42-45, Sibiu.

Michalik, A. & Wieser, T., 1959. Tufity we fliszu podhalańskim. Kwartalnik Geologiczny, 3: 378-390. (In Polish only)

Michalik, M., Ladenberger, A., Skiba, M., Warzecha, M. & Zych, B., 2005. Mineralogical characteristics of the Pieniny andesites. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 333-336.

Mutti, E. & Ricci Lucchi, F., 1975. Turbidite facies and facies associations In: Mutti, E. et al., (Eds.): Examples of turbidite facies associations from selected formations of the Northern Apennines. Field Trip A11, IX Int. Sedimentol. Congr., Nice, 21-36.

Nagymarosy, A. & Báldi-Beke, M., 1993. The Szolnok unit and its probabale paleogeographic position. Tectonophysics, 226: 457–470.

Nemčok, M. & Nemčok, J., 1994. Late Cretaceous deformation of the Pieniny Klippen Belt, West Carpathians. Tectonophysics, 239: 81-109.

Olszewska, B.W. & Wieczorek, J., 1998. The Paleogene of the Podhale Basin (Polish Inner Carpathians) – micropalentological perspective. Przegląd Geologiczny, 46, 8/2: 721-728.

Oszczypko, N., 1999. From remnant ocean basin to collision-related foreland basin – a tentative history of the outer western Carpathians. Geologica Carpathica, 50: 161-165.

Ozimkowski, W., 1991. Geology of Podhale flysch in aerial photographs interpretation. Biuletyn Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 32: 93-118.

Passnedorfer, E., 1983. Jak powstały Tatry. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 286p. (In Polish only)

Picha, F.J., 1996, Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere. American Association of Petroleum Geologists, Buletin, 89: 1547-1564.

Pieńkowski, G. & Westfalewicz-Mogilska, E., 1986. Trace fossils from the Podhale Flysch Basin, Poland – an example of ecologically-based lithocorrelation. Lethaia, 19: 53-65.

Plašienka, D., Grecula, P., Putiš, M., Kováč, M. & Hovorka, D., 1997. Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. In: Grecula, P., Hovorka, D. & Putiš, M. (Eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca, Monograph, Bratislava: 1–24.

Plašienka, D., Grecula, P., Putiš, M., Kováč, M. & Hovorka, D., 2000. Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. In: Grecula, P., Hovorka, D. & Putiš, M. (Eds.): Geological evolution of the Western Carpathians, Geocomplex. Bratislava, pp. 1-24.

Poprawa, P. & Marynowski, L., 2005. Thermal history of the Podhale trough (northern part of the Central Carpathian Palaeogene basin) – preliminary results from 1-D maturity modelling. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 352-355.

Ratschbacher, L., Frisch, W., Linzer, H.-G., Sperner, B., Meschede, M., Decker, K., Nemčok, M., Nemčok, J. & Grygar, R., 1993. The Pieniny Klippen Belt in the Western Carpathians of northeastern Slovakia: structural evidence for transpression. Tectonophysics, 226: 471-483.

Radomski, A., 1958. The sedimentological character of the Podhale flysch. Acta Geologia Polonica, 8, 3: 335-409. (In Polish, English summary)

Roniewicz, P., 1969. Sedimentation of the Nummulite Eocene in the Tatra Mts. Acta Geologica Polonica, 19: 503-608. (In Polish, English summary)

Roniewicz, P., 1979. Paleogen Tatr i Podhala. In: Lefeld, J. (Eds.):, Przewodnik 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Zakopane; 13-15 września 1979. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, pp. 57-72. (In Polish only)

Roniewicz, P. & Pieńkowski, G., 1977. Trace fossils of the Podhale Flysch Basin. In: Crimes, T.P. & Harper, J.C. (Eds.): Trace Fossils 2. Geological Journal, Special Issue, 9: 273-288.

Roniewicz, P. & Westfalewicz-Mogilska, E., 1974. Tuffites in the Podhale Flysch (Western Carpathians). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 22: 37-43.

Săndulescu, M., Stefanescu, M., Butac, A., Patrut, I. & Zaharescu, P. M., 1981. Genetical and structural relations between Flysch and Molasse (The East Carpathians Model). Institute of Geology and Geophysics, Romania, Bucharest, 95 pp.Shanmugam, G., 2000. 50 years of turbidite paradigm (1950s-1990s): deep-water processes and facies models – a critical perspective. Marine Petroleum Geology, 17: 285-342.

Sokołowski, S., 1973. Geology of Palaeogene and Mesozoic basement of the Podhale Trough southern limb in the column of the Zakopane deep borehole. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 265: 5-103. (In Polish, English summary)

Soták, J. & Janočko, J., 2001. Central-Carpathian Paleogene Basin – an outline to sedimentology, sequence stratigraphy and basin history. In: Janočko, J. & Soták, J. (Eds.): Sedimentary sequences and depositional

systems of the Central-Carpathian Paleogene Basin. Guidebook to IAS field trip, Slovakia 2001; October 8-12, 2001, Slovakia, pp. 1-32.

Soták, J., Pereszlényi, M., Marschalko, R., Milička, J. & Stárek, D., 2001. Sedimentology and hydrocarbon habitat of the submarine-fan deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin (NE Slovakia). Marine and

Petroleum Geology, 18: 87-114.

Sperner, B., 1996. Computer programs for the kinematic analysis of brittle deformation structures and the Tertiary tectonic evolution of the Western Carpathians (Slovakia). Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, 27: 1–120.

Sperner, B., Ratschbacher, L. & Nemčok, M., 2002. Interplay between subduction retreat and lateral extrusion: Tectonics of the Western Carpathians. Tectonics, 21: 1051.

Ślączka, A., 1996. Oil and gas in the northern Carpathians. Wessely, G. & Liebl, W. (Eds.): Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe. Special Publications of the European Association of Geoscientists and Engineer, 5. Geological Society, London, pp. 187-195.

Środoń, J., 2007. History of the Podhale flysch basin revealed by K-Ar and AFT dating and XRD study of clay minerals. Mineralogia Polonica – Special Papers, 31: 329-335.

Środoń, J., Kotarba, Clauer, N. & Wójtowicz, A., 2005. Diagenetic history of Podhale basin and the sedimentary cover of the Tatras. Mineralogical Society of Poland – Special Papers, 25: 372-375.

Środoń, J., Kotarba, M., Biroń, A., Such, P., Clauer, N. & Wójtowicz, A., 2006. Diagenetic history of the Podhale-Orava basin and the underlying Tatra sedimentary structural units (Western Carpathians): evidence

from XRD and K-Ar of illite-smectite. Clay Minerals, 41: 747-770.

Tari, G., Báldi, T. & Báldi-Beke, M., 1993. Paleogene retroarc flexural basin beneth the Neogene Pannonian Basin: a geodynamic model. Tectonophysics, 226: 433-455.

Trua, T., Serri, G., Birkenmajer, K. & Pécskay, Z., 2006. Geochemical and Sr–Nd–Pb isotopic compositions of Mts pieniny dykes and sills (West Carpathians): evidence for melting in the lithospheric mantle. Lithos,

: 57-76.

Westfalewicz-Mogilska, E., 1986. Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalańskiego. Przegląd Geologiczny, 12: 690-698. (In Polish only)

Wieczorek, J., 1989. Model Hecho dla fliszu podhalańskiego? Przegląd Geologiczny, 9: 419-423. (In Polish only)

Wieczorek, J., 1995. Kritický pohl’ad na sedimentologické modely vnútrokarpatského paleogenu: reply. Geologické práce, Správy, 100: 117-118.

Wieczorek, J. & Barbacki, A., 1997. Przekrój geologiczny przez nieckę podhalańską i jej podłoże na podstawie danych sejsmicznych i wiertniczych; implikacje dla geotermii. Przegląd Geologiczny, 45, 7: 715-720. (In Polish only)

Zuchiewicz, W., 1998. Quaternary tectonics of the Outer West Carpathians, Poland. Tectonophysics, 297: 121–132.

Zuchiewicz, W., Neotectonics: Polish Carpathians (http://www.uj.edu.pl/ING/neotectonics/nk.pdf)

Żytko, K., Zając, R., Gucik, S., Ryłko, W., Oszczypko, N., Garlicka, I., Nemčok, J., Eliáš, M., Menčik, E. & Stránik, Z., 1989. Map of the tectonic elements of the Western Outer Carpathians and their foreland. In: Poprawa, D. & Nemčok, J. (Eds.): Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and their Foreland. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa/GUDŠ Bratislava/Uug Praha
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2008.13.25

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en