Selected geosites and geotourist objects in Colca Canyon and its vicinity (Southern Peru) // Wybrane geotopy i obiekty geoturystyczne kanionu Colca i jego otoczenia (południowe Peru)

Barbara Radwanek-Bąk

Abstract


This article presents several selected geotourism attractions and phenomena located in the Rio Colca Valley and its surroundings. The basis for the assessment of geotourist potential of the studied region was an inventory of geotourist attractions. Then a primary evaluation of geotourist sites was performed based on the following valorisation criteria developed by the author: educational-cognitive assets, landscape-visual assets, architecture-cultural assets and recreational-resting assets. The reconnaissance study shows the richness of bio- and geodiversity of the region as well as its unique landscape values, which have to bee protected. So the main goal of further activity has to be focused to give the scientific base for future creation here The Colca Canyon National Park.

//

Artykuł przedstawia kilka wybranych atrakcji i zjawisk geoturystycznych, znajdujących się w dolinie rzeki Colca i w jej otoczeniu. Podstawą oceny potencjału geoturystycznego w tym rejonie była inwentaryzacja atrakcji geoturystycznych. Następnie wykonano wstępną ocenę opartą na następującyh kryteriach: edukacyjno-poznawczym, krajobrazowo-wizualnym, architekturowo-kulturowym i rekreacyjno-wypoczynkowym. Wstępne badania wykazały bogactwo bio- i georóżnorodności w regionie oraz wyjątkową wartość krajobrazową, które to elementy wymagają ochrony. Głównym zadaniem na przyszłość powinno być stworzenie naukowych podstaw tworzenia Parku Narodowego Kanionu Colca.


Keywords


Canyon Colca; geotourist attraction; inanimated phenomena; nature protection // Kanion Colca; atrakcje geoturystyczne; zjawiska przyrody nieożywionej; ochrona przyrody

Full Text:

PDF

References


Bębenek S., 2006. Peru. Wybrane obiekty geoturystyczne w rejonie kanionu Colca. Geoturystyka, 2(5):53-62.

Brushi V.M. , Cendrero A., 2009. Direct and parametric methods for the assessment of geosites and geomorphosites. in: Geomorphosites. (ed. E. Reynard, P. Coratza, G Regolini-Bissig). Verlag Dr. F. Pfeil. Munchen.

Caldas Vidal J., 1993. Geologia de los cuadrangulos de Huambo y Orcopampa. Bol. Com.Carta Geol. Nacional.46.Lima.

Chavez O.A., Chavez P., Malaga J.L., Miranda M., Soldan E., 2003. Curso taller “Actualizacion y certification de calidad para guias de Arequipa-Valle Colca”. t. II. AECI. Arequipa. Peru.

Cykowska B., Flakus A., 2008. Flora mszaków i porostów Kanionu Colca (Peru) – badania rekonesansowe . Zeszyty Naukowe AGH. Geologia, 34, 193-205, Kraków.

Delacour A., Paquereau P., Gerbe M.C., Thourlet J.C., Wórner G., 2002. Quaternary minor volcanic centres in southern Peru: volcanology, petrology and geochemistry. 5th ISAG, 175-179. Touluse.

Fidel L.S., Morche W., Nunez J.S.,1997. Inventario de volcanes del Peru. INGEMMET. Bol. 15. Lima.

Gałaś A., Paulo A., 2005. Karłowate wulkany formacji Andahua w południowym Peru. Przegląd Geologiczny, 53:4, 320-326.

Gray M., 2004 – Geodiversity. Valuing and conserving abiotic nature. Chichester, Wiley.

Kalicki T., Kukulak J., 2008. Czwartorzędowa ewolucja Doliny Kanionu Colca – raport z badań geomorfologicznych wykonanych w 2006 r. Zeszyty Naukowe AGH. Geologia, 34:55-83, Kraków.

Kot R., 2006. Georóżnorodność – problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny Dolnej Wisły i jej otoczenia. Studia Societas Scientiarium, XI. No 2.Uniwersytet M. Kopernika, Toruń.

Kozłowski S., 2004. The content and scope of Geodiversity. Przegląd Geologiczny, 52:833-839.

Krzak M.,2005. Ruch turystyczny w rejonie Arequipy i możliwości jego rozwoju w Dolinie Wulkanów (prowincja Castilla) w południowym Peru. Geoturystyka, 2:3-22.

Nieto L. M., 2001. Geodiversidad: propuesta de una definicion integratora. Bol.Geologico y Minero. 112, 2:3-12.

Panizza M., Piacente S, 2009. Curtural geomorphology and deodiversity. In: : Geomorphosites.(ed. E. Reynard, P. Coratza, G Regolini-Bissig). Verlag Dr. F. Pfeil. Munchen.

Paulo A. , 2008. Zarys budowy geologicznej Kordyliery Zachodniej południowego Peru. Zeszyty Naukowe AGH. Geologia,34:35-54.

Radwanek-Bąk B., 2008. Atrakcje geoturystyczne kanionu Colca i jego otoczenia. Zeszyty Naukowe AGH. Geologia. 34: 173-193.

Serrano E., Ruiz-Flano P., 2009 – Geomorphosites and geodiversity. In: Geomorphosites.(ed. E. Reynard, P. Coratza, G. Regolini-Bissig). Verlag Dr. F. Pfeil. Munchen.

Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004 – Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka. 1:5-7.

Wernke S., 2003. An Archaro-history of Andean Community and Landscape. The late prehispanic and early colonial Colca Valley Peru. Disertation University of Wisconsin-Madison, 1-443.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2008.15.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en