Valorisation and categorisation of the geosites in the Podtatrze area (Southern Poland) // Waloryzacja i kategoryzacja geostanowisk na Podtatrzu (Polska południowa)

Anna Chrobak

Abstract


The aim of this paper is to propose, valorise and categorise the geosites in the Podtatrze Area (Southern Poland). There are 46 geosites available in geodatabases (PGI, PAS and AGH) at this area. The author suggests next 28 geopoints, which can be used in geotourism. They were valorised by the Pereira and Pereira (2010) and Rybár (2010) methods and categorised. This area contains multiple geotourism attractions including interesting flysch geological settings, landslides, peatbogs, limestone klippes, various types of rivers with small gorges and paleontological sites. The increase in the number of tourists in the Podtatrze region may additionally provide numerous tangible benefits in the future, including sustainable tourism, less “congestion” in the Tatra Mountains, more economic diversity and new job opportunities.

//

 


Keywords


geotourism; geosites; valorisation methods; landscape; Podtatrze area // geoturystyka; geostanowiska; metody waloryzacyjne; krajobraz; Podtatrze

Full Text:

PDF

References


Alexandrowicz S.W., 1985. Malacofauna of the Holocene calcareous tufa from the Podhale and Pieniny Mts, XIIIth Congress, Carpatho-Balcan Association Guide Book, Proceeding Reports, I: 7–10.

Alexandrowicz W.P., 1997. Malakofauna osadów czwartorzędowych i zmiany środowiska naturalnego Podhala w młodszym vistulianie i holocenie. Folia Quaternaria, 68: 7–132.

Alexandrowicz W.P., 2001. Late Vistulian and Holocene molluscan assemblages from calcareous tufa at Ostrysz Hill (Podhale Basin). Folia Malacologica, 9(3): 159–169.

Alexandrowicz W.P., 2004. Molluscan assemblages of Late Glacial and Holocene calcareous tufas in Southern Poland. Folia Quaternaria, 75: 20–21.

Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W., 2002. Geoturystyka a promocja dziedzictwa geologicznego. In: Partyka J. (ed.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, Ojców: 91–98.

Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997. Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody „Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 53(4): 58–73.

Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J., 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Wydawnictwo Państwowego Insytutu Geologicznego, Warszawa.

Alexandrowicz Z., Poprawa D. (eds), 2000. Ochrona georóżnorodności w polskich Karpatach. Wydawnictwo Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.

Anczkiewicz A.A., Środoń J., Zattin M., 2013. Thermal history of the Podhale Basin in the internal Western Carpathians from the perspective of apatite fission track analyses. Geologica Carpathica, 64(2): 141–151.

Baca I., Schuster E., 2011. Listing, evaluation and touristic utilisation of geosites containing archaeological artefacts. Case study: Ciceu ridge (Bistrita-Nasaud County Romania). Revista Geografica Academica, 5(1): 5–20.

Bac-Moszaszwili M., 1993. Struktura zachodniego zakończenia masywu tatrzańskiego. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 63: 167–193.

Bąk K., 1995. Trace fossils and ichnofabrics in the upper cretaceous red deep – water marly deposits of the Pieniny Klippen Belt, Polish Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 64: 81–97.

Bąk K., 1998. Planktonic foraminiferal biostratigraphy, Upper Cretaceous red pelagic deposits, Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Studia Geologica Polonica, 111: 7–92.

Bąk K., 2001. Biostratigraphy of deep-water agglutinated Foraminifera in Scaglia Rossa-type deposits, the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Grzybowski Foundation Special Publication, 7: 15–40.

Baumgart-Kotarba M., 1983. Kształtowanie koryt i teras rzecznych w warunkach zróżnicowanych ruchów tektonicznych (na przykładzie wschodniego Podhala). Prace Geograficzne, 145, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa: 1–163.

Baumgart-Kotarba M., 1992. The geomorphological evolution of the intramontane Orava Basin associated with neotectonic movements (Polish Carpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 25–26: 3–28.

Baumgart-Kotarba M., 1996. On origin and age of the Orawa Basin, West Carpathians. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 30: 101–116.

Bieda F., 1951. Starszy trzeciorzęd. In: Książkiewicz M. (ed.), Regionalna geologia Polski, T. 1 Karpaty, Z. 1 Stratygrafia. Polskie Towarzystwo Geologiczne, 1: 113–135.

Birkenmajer K., 1958. Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym, cz. 1–4. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Birkenmajer K., 1962a. Forma geologiczna andezytów Wżaru (Remarks on the geological form of the Mt. Wżar andesires, Pieniny Mts, Carpathians). Acta Gologica Polonica, 12: 201–213.

Birkenmajer K., 1962b. Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. II: Skałki w Rogoźniku koło Nowego Targu. Ochrona Przyrody, 28: 159–185.

Birkenmajer K., 1963. Stratygrafia i paleogeografia serii czorsztyńskiej pienińskiego pasa skałkowego Polski. Studia Geologica Polonica, 9: 1–380.

Birkenmajer K., 1977. Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the Pieniny Klippen Belt. Studia Geologica Polonica, 45: 1–158.

Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Birkenmajer K., 1986. Stages of structural evolution of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Studia Geologica Polonica, 88: 7–32.

Birkenmajer K., 1998. Tektonika wzgórza zamkowego w Niedzicy, Pieniński Pas Skałkowy. Studia Geologica Polonica, 111: 155–179.

Birkenmajer K., 2009. Quaternary glacigenic deposits between the Biała Woda and the Filipka Valley, Polish Tatra Mts, in the regional context. Studia Geologica Polonica, 132: 91–115.

Birkenmajer K., Oszczypko N., 1989. Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 59: 145–181.

Boretti-Onyszkiewicz W., 1968. Anizotropia ciosowa piaskowców fliszowych Podhala zachodniego w świetle badań wytrzymałościowych. Biuletyn Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 10: 115–152.

Brodacki M., 2006. Functional anatomy and mode of life of the latest Jurassic crinoid Saccocoma. Acta Paleontologica Polonica, 51(2): 261–270.

Bruschi V.M., Cendrero A., Albertos J.A.C., 2011. A statistical approach to the validation and optimization of geoheritage assessment procedures. Geoheritage, 3: 131–149.

Chorowicz J., 2016. Genesis of the Pieniny Klippen Belt in the Carpathians: Possible effects of a major paleotransform fault in the Neo-Tethyan domain. Comptes Rendus Geoscience, 348(1): 15–22.

Chowaniec J., 2003. Geothermal regime of the Inner Carpathians in Poland. In: Golonka J., Lewandowski M. (eds.), Geology, geophysics, geothermics and deep structure of the West Carpathians and their basement, Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, Warszawa: 105–107.

Chrobak A., 2017. Analiza i ocena potencjału geoturystycznego Podtatrza. Praca doktorska. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (in preparation).

Chrustek M., Golonka J., 2005. Carpathian tectonics in the making – deformations and earthquakes in the Stare Bystre area (southern Poland). Geotourism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development, Materials 2nd International Conference GEOTOUR 2005, 22–24 September, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków: 16–18.

Cieszkowski M., 1992. Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland). Geologica Carpathica, 43: 339–346.

Cieszkowski M., 1995. Utwory morskiego miocenu w rejonie Nowego Targu i ich znaczenie dla określenia czasu powstania śródgórskiego zapadliska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Geologia. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej, 21(2): 153–168.

Dmytrowski P., Kicińska A., 2011. Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparków. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXIX: 11–20.

Domonik A., 2003. Odwzorowanie powierzchni ciosowych piaskowców fliszu podhalańskiego w badaniach wytrzymałościowych z wybranych odsłonięć niecki podhalańskiej. Przegląd Geologiczny, 51(5): 430–435.

Dowling R., Newsome D. (eds), 2006. Geotourism. Elsevier/Heineman, Oxford.

Dudziak J., 1985. Stratygrafia osadów górnokredowych i paleogeńskich Pienińskiego Pasa Skałkowego i jego obrzeżenia na podstawie nannoplanktonu wapiennego. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 55(1–2): 251–271.

Dudziak J., 1986. Stratygrafia fliszu podhalańskiego (paleogen) na podstawie nannoplanktonu wapiennego. III. Formacja chochołowska i ostryska. Studia Geologica Polonica, 88: 157–174.

Dyakowska J., 1928. Historia torfowiska na Czerwonem pod Nowym Targiem w świetle analizy pyłkowej. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, 63: 129–150.

Dzik J., 1990. The concept of chronospecies in ammonites. In: Cecca F., Cresta S., Pallini G., Santantonio M. (eds.), Atti del secondo convegno internazionale Fossili Evoluzione Ambiente, Pergola 25–30 ottobre 1987, 273–289.

Fassoulas Ch., Mouriki D., Dimitriou-Nikolakis P., Iliopoulos G., 2012. Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management. Geoheritage, 4: 177–193.

Garecka M., 2005. Calcareous nannoplankton from the Podhale Flysch (Oligocene-Miocene, Inner Carpathians, Poland). Studia Geologica Polonica, 124: 353–370.

Gąsiorowski S.M., 1956. O faunie aptychów wapienia krynoidowego tytono‑beriasu okolic Czorsztyna. Acta Geologica Polonica, 6(3): 287–300.

Gąsiorowski S.M., 1962. Aptychi from the Dogger, Malm, and Neocomian in the Western Carpathians and their stratigraphical value. Studia Geologica Polonica, 10: 1–144.

Gedl P., 2000a. Biostratygrafia i paleośrodowisko paleogenu Podhala w świetle badań palinologicznych. Część I. Studia Geologica Polonica, 117: 69–154.

Gedl P., 2000b. Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Podhale Palaeogene (Inner Carpathians, Poland) in the light of palynological studies. Part II. Summary and systematic descriptions. Studia Geologica Polonica, 117: 155–303.

Golonka J., Krobicki M., 2001. Upwelling regime in the Carpathian Tethys: a Jurassic-Cretaceous palaeogeographic and paleoclimatic perspective. Geological Quarterly, 45: 15–32.

Golonka J., Krobicki M., 2004. Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 110(1): 5–14.

Golonka J., Sikora W., 1981. Microfacies of the Jurassic and Lower Cretaceous sedimentarily thinned deposits of the Pieniny Klippen Belt in Poland. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 31: 7–37.

Golonka J., Aleksandrowski P., Aubrecht R., Chowaniec J., Chrustek M., Cieszkowski M., Florek R., Gawęda A., Jarosiński M., Kępińska B., Krobicki M., Lefeld J., Lewandowski M., Marko F., Michalik M., Oszczypko N., Picha F., Potfaj M., Słaby E., Ślączka A., Stefaniuk M., Uchman A., Żelaźniewicz A., 2005. The Orava deep drilling project and post-palaeogene tectonics of the northern Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 75: 211–248.

Gołąb J., 1954. Flisz Podhala na zachód od Białego Dunajca. Archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego, Oddział Karpacki, Kraków.

Grabowski J., Krobicki M., Sobień K., 2006. New palaeomagnetic results from the Polish part of the Pieniny Klippen Belt: further evidence for low palaeolatitudes in the Late Jurassic. Volumina Jurassica, 4(4): 44.

Grabowski J., Krobicki M., Sobień K., 2008. New palaeomagnetic results from the palaeogeographic position of the Czorsztyn Ridge in the Mesozoic. Geological Quarterly, 52(1): 31–44.

Guterch B., Lewandowska-Marciniak H., Niewiadomski J., 2005. Earthquakes recorded in Poland along the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians. Acta Geophycica Polonica, 53(1): 27–45.

Guzik K., Guzik S., Sokołowski S., 1958. Mapa geologiczna Tatr Polskich, 1: 10 000, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Hose T.A., 1995. Selling the story of Britain’s Stone. Environmental Interpretation, 10(2): 16–17.

Hose T.A., 2000. European geotourism – geological interpretation and geoconservation promotion for tourists. In: Barretino D., Wimbledon W.A.P., Gallego E. (eds), Geological heritage: its conservation and management. Instituto Tecnologico GeoMinero de Espana, Madrid: 127–146.

Hose T.A., 2008. Towards a history of geotourism: definitions, antecedents and the future. In: Burek C.V., Prosser C.D. (eds.), The History of Geoconservation: Geological Society Special Publication No. 300, Geological Society, London: 37–60.

Hose T.A., 2011. The English origins of geotourism (as a vehicle for geoconservation) and their relevance to current studies. Acta Geographica Slovenica, 51(2): 343–360.

Hose T.A., 2012. Editorial: Geotourism and Geoconservation. Geoheritage, 4: 1–5.

Joyce B., 2006. Geomorphological sites and the new geotourism in Australia. Available from: web.earthsci.unimelb.edu.au [accessed: 2014.06.25]

Klimaszewski M., 1988. Rzeźba Tatr Polskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kollár D., 1999. Orawa – przewodnik turystyczny. Dajama, Bratislava

Kollár D., Lacika J., Malarz R., 1998. Slovensko-Polske Tatry. Dajama, Bratislava.

Kondracki J., 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Koperowa W., 1961. Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności Kotliny Nowotarskiej. Acta Paleobotanica, 2(3): 3–57.

Koperowa W., 1962. The history of Late Glacial and Holocene vegetation in Nowy Targ Basin. Acta Paleobotanica Polonica, 2(3): 30–75.

Koźma J., 2009. Opracowanie zasad identyfikacji i waloryzacji geotopów dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowanych geoparków w Polsce z zastosowaniem systemów GPS i GIS. Narodowe Archiwum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Wrocław.

Krobicki M., Golonka J., 2008. Geological history of the Pieniny Klippen Belt and Middle Jurassic black shales as one of the oldest deposits of this region – stratigraphical position and palaeoenvironmental significance. Geoturystyka, 2(13): 3–18.

Kukulak J., 1991. Udział tektoniki w rozwoju poziomów grzbietowych Zachodniego Podhala. Folia Geographica, Series Geographica-Physica, 22: 87–102.

Kukulak J., 1993. Przejawy aktywności ruchów pionowych w rzeźbie zachodniego Podhala. Folia Quaternaria, 64: 151–164.

Kukulak J., 1998. Udział tektoniki w pogrzebaniu Pienińskiego Pasa Skałkowego w rejonie Starego Bystrego – Miętustwa. Pieniny – Przyroda i Człowiek, 6: 171–178.

Kukulak J., 1999. Orientacja spękań i uskoków w południowo-wschodniej części zapadliska orawskiego. Przegląd Geologiczny, 47(11): 1021–1026.

Kutek J., Wierzbowski A., 1979. Lower to Middle Tithonian ammonite succession at Rogoźnik in the Pieniny Klippen Belt. Acta Geologica Polonica, 29(2): 195–206.

Kutek J., Wierzbowski A., 1986. A new account on the Upper Jurassic stratigraphy and ammonites of the Czorsztyn succession, Pieniny Klippen Belt, Poland. Acta Geologica Polonica, 36(4): 289–316.

Lacika J., 1999a. Spisz – przewodnik turystyczny. Dajama, Bratislava.

Lacika J., 1999b. Tatry – przewodnik turystyczny. Dajama, Bratislava.

Lindner L., Dzierżek J., Maciniak B., Nitychoruk J., 2003. Outline of Quaternary glaciations in the Tatra Mountains: their development, age and limits. Geological Quarterley, 47(3): 269–280.

Lubicz-Niezabitowski E., 1922. Wysokie torfowiska Podhala i konieczność ich ochrony. Ochrona Przyrody, 3: 26–34.

Ludwiniak M., 2008. Ewolucja sieci spękań we fliszu zachodniego Podhala (Karpaty wewnętrzne, Polska). Przegląd Geologiczny, 56(12): 1092–1099.

Łajczak A., 2006. Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Rozwój, antropogeniczna degradacja, renaturyzacja i wybrane problemy ochrony. Wydawnictwo Instytutu Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Majewski K., 2013. Wpływ spękań ciosowych na kształtowanie przebiegu dolin rzecznych zachodniego Podhala. Landform Analysis, 24: 55–64.

Mastella L., 1975. Tektonika fliszu we wschodniej części Podhala. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 45(3–4): 361–401.

Mastella L., Ozimkowski W., Szczęsny R., 1988. Tektonika północno-zachodniej części fliszu podhalańskiego. Przegląd Geologiczny, 36: 566–572.

Migoń P., 2012. Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Morawski W., 1973. Gęstość ciosu w piaskowcach fliszowych wschodniego Podhala. Biuletyn Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 15: 233–255.

Newsome D., Dowling R., 2010. Geotourism: the tourism of geology and landscape. Goodfellow Publishers Ltd, London.

Obidowicz A., 1978. Genese und Stratigrafie des Moores “Bór na Czerwonem” in Orawa – Nowy Targ Mulde. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 24(3): 447–466.

Obidowicz A., 1988. The Puścizna Rękowiańska raised bog. In: Starkel L., Rutkowski J., Ralska-Jasiewiczowa M. (eds), Late glacial and Holocene environmental changes Vistula Basin. Excursion Guide Book – Symposium, Cracow 15–21 June 1988, Wydawnictwa AGH, Kraków: 87–90.

Obidowicz A., 1989. Type region P-a: Inner West Carpathians – Nowy Targ Basin. Acta Paleobotanica, 29: 11–17.

Obidowicz A., 1990. Eine pollenanalytische und moorkundliche Studie zur Vegetations-geschichte des Podhale-Gebietes (West-Karpaten). Acta Palaeobotanica, 30(1–2): 147–219.

Oszast J., 1973. The Pliocene profile of Domański Wierch near Czarny Dunajec in the light of palynological investigations (Western Carpathians, Poland). Acta Palaeobotanica, 14(1): 1–42.

Oszast J., Stuchlik L., 1977. Roślinność Podhala w neogenie. Acta Palaeobotanica, 18(1): 45–86.

Oszczypko N., Jurewicz E., Plašienka D., 2010. Tectonics of the Klippen Belt and Magura Nappe in the eastern part of the Pieniny Mts (Western Carpathians, Poland and Slovakia) – new approaches and results. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 100: 221–229.

Ozimkowski W., 1992. Geologia fliszu podhalańskiego w ujęciu fotointerpretacyjnym. Biuletyn Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, 32: 93–118.

Panizza V., Mannella M., 2007. Assessing geomorphosites used for rock climbing. The example of Monteleone Rocca Doria (Sardinia, Italy). Geographica Helvetica, 62(3): 181–191.

Pereira P., Pereira D., 2010. Methodological guidelines for geomorphosite assessment. Geomorphologie: Relief, Processus, Environnement, (2): 215–222.

Pinkwart M., 2011. Podtatrze. Przewodnik. Wydawnictwo Bosz, Lesko.

Pisera A., Dzik J., 1979. Tithonian crinoids from Rogoźnik (Pieniny Klippen Belt, Poland) and their evolutionary relationships. Eclogae Geologicae Helvetiae, 72: 805–849.

Plašienka D., Mikuš V., 2010. Geological structure of the Pieniny and Šariš sectors of the Klippen Belt between the Litmanová and Drienica villages in Eastern Slovakia. Minealia Slovaca, 42: 155–178.

Pokorski J., 1965. Occurrence of cleavage the flysch deposits of the Eastern Podhale region. Kwartalnik Geologiczny, 9 (3): 616–623.

Pomianowski P., 1995. Budowa depresji orawskiej w świetle analizy wybranych materiałów geofizycznych. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 64: 67–80.

Radomski A., 1958. Charakterystyka sedymentologiczna fliszu podhalańskiego. Acta Geologica Polonica, 8 (3): 335–410.

Rehakova D., Wierzbowski A., 2005. Microfacies and stratigraphic position of the Upper Jurassic Rogoża conquinas at Rogoźnik, Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Volumina Jurassica, 3 (1): 15–27.

Reynard E., Fontana G., Kozlik L., Scapozza C., 2007. A method for assessing „scientific” and „additional values” of geomorphosites. Geographica Helvetica, 62 (3): 148–158.

Rodriges M.L., Fonsceca A., 2010. Geoheritage assessment based on large scale geomorphological mapping: contributes from a Portuguese limestone massif example. Geomorphologie: Relief, Processus, Environnement, 2: 189–198.

Rogowski M., Biłous J., 2013. Ocena walorów widokowych i zagospodarowania punktów widokowych grzbietu Karkonoszy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 26: 185–198.

Rybár P., 2010. Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. Acta Geoturistica, 1 (2): 13–21.

Serrano E., Gonzalez-Trueba J.J., 2005. Assessment of geomorphosites in natural protected areas: the Picos de Europa National Park (Spain). Geomorphologie: Relief, Processus, Environnement, 3: 197–208.

Šimo V., Tomašových A., 2013. Trace-fossil assemblages with a new ichnogenus in “spotted” (Fleckenmergel–Fleckenkalk) deposits: a signature of oxygen-limited benthic communities. Geologica Carpathica, 64 (5): 355–374.

Słomka T. (red.), Bartuś T., Bębenek S., Doktor M., Golonka J., Ilcewicz-Stefaniuk D., Joniec A., Krąpiec M., Krobicki M., Łodziński M., Margielewski W., Mastej W., Mayer W., Miśkiewicz K., Słomka E., Stadnik R., Stefaniuk M., Strzeboński P., Urban J., Waśkowska A., Welc E., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The catalogue of geotourist sites in nature reserves and monuments. AGH University of Science and Technology, Kraków: 307–310, 319–322, 333–336.

Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka, 1: 5–7.

Sołowiej D., 1987. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Soták J., Bebej J., Biroň A. 1996. Detrital analyse of the Paleogene flysch deposits of the Levoča Mts: evidence for sources and paleogeography. Slovak Geological Magazine, 3–4: 345–349.

Stueve A.M., Cock S.D., Drew D., 2002. The geotourism study: Phase 1 Executive Summary. Available from: http://tia.org/pubs/geotourismphasefinal. pdf [accessed: 2014.06.26]

Środoń J., Kotarba M., Biroň A., Such P., Clauer N., Wójtowicz A., 2006. Diagenetic history of the Podhale-Orava Basin and the underlying Tatra sedimentary structural units (Western Carpathians): evidence from XRD and K-Ar of illite-smectite. Clay Minerals, 41 (3): 751–774.

Tokarski A., Świerczewska A., Zuchiewicz W., Starek D., Fodor L., 2012. Quaternary exhumation of the Carpathians: a record from the Orava–Nowy Targ Intramontane Basin, Western Carpathians (Poland and Slovakia). Geologica Carpathica, 63 (4): 257–266.

Tomaszczyk M., Rubinkiewicz J., Borecka A., 2009. Geological 3D spatial model of the nummulitic Eocene between Mała Łąka and Lejowa valleys in Tatra Mts. Przegląd Geologiczny, 57: 69–71.

Tyszka J., 1994. Response of Middle Jurassic benthic foraminiferal morphogroups to dysoxic/anoxic conditions in the Pieniny Klippen Basin, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 110: 55–81.

Valde-Nowak P., Madeyska T., Nadachowski A., 1995. Obłazowa Cave – paleolithic settement sediments and fossil fauna, INQUA – 1995. In: Schirmer W. (ed.), Quaternary field trips in Central Europe, 1: 136–139.

Valde-Nowak P., Madeyska T., Nadachowski A. (eds.), 2003. Obłazowa Cave – human activity, stratigraphy, and palaeoenvironment. Instytut Archeologii i Etologii PAN, Kraków.

Valde-Nowak P., Wolsan M., Nadachowski A., 1987. Upper Paleolithic boomerang made of mamouth tusk in South Poland. Nature, 329: 436–438.

Watycha L., 1959. Uwagi o geologii fliszu podhalańskiego we wschodniej części Podhala. Przegląd Geologiczny, 7 (8): 350–356.

Watycha L., 1975. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000. Arkusz Jabłonka (1047). Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Watycha L., 1976a. The Neogene of the Orava–Nowy Targ Basin. Kwartalnik Geologiczny, 20: 575–585.

Watycha L., 1976b. Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000. Arkusz Czarny Dunajec (1048). Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Watycha L., 1977a. Objaśnienia do „Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Czarny Dunajec (1048)”. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Watycha L., 1977b. Objaśnienia do „Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Jabłonka (1047)”. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Westwalewicz-Mogilska E. 1986. Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalańskiego. Przegląd Geologiczny, 34: 690–698.

Worobiec G., 1994. Upper Miocene fossil plants from the outcrop of Stare Bystre (Western Carpathians, Poland). Acta Palaeobotanica, 34(1): 83–105.

Youssef M.M., 1978. Large-scale geological survey of the Mt. Wżar andesites, Pieniny Mts, Poland. Studia Geologica Polonica, 56: 1–30.

Zauros N.C., 2007. Geomorphosite assessment and management in protected areas of Greece. Case study of the Lesvos island – coastal geomorphosites. Geographica Helvetica, 62 (3): 169–180.

Zuchiewicz W., 2010. Neotektonika Karpat polskich i zapadliska przedkarpackiego. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Żytko K., Zając R., Gucik S., Ryłko W., Oszczypko N., Garlicka I., Nemčok J., Eliaś M., Menčik E., Stranik Z., 1989. Map of the tectonic elements of the Western Outer Carpathians and their foreland 1:500 000. In: Poprawa D., Nemčok J. (eds), Geological atlas of the Western Outer Carpathians and their foreland, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Websites:

geostanowiska.pgi.gov.pl [accessed: 2015.06.26]

iop.krakow.pl [accessed: 2014.06.26]
DOI: http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2016.46-47.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Geotourism/Geoturystyka

MNiSW 2016 - 8 pkt. // e-ISSN 2353-3641 // ISSN 1731-0830