Geotourist attractions of the Kleśnica Valley

Stanisław Koszela, Aneta Marek

Abstract


Geotourist attractions of the Kleśnica Valley, located in the Śnieżnik Massif the Eastern Sudetes were presented in this article. Many valuable geological objects as well as the remains of ancient works mining, constituting the valuable cultural-historical legacy are located in the area of the discussed valley. These objects include Bear Cave, marble quarry, Marianna Spring, spoil-heap, Museum of the Earth, mine of uranium and “Gracious Stone” lime kiln.

Keywords


geotourism, Kleśnica Valley, Bear Cave, quarry

Full Text:

PDF

References


Banaś M., 1963. O skarnoidach metamorfi ku Śnieżnika Kłodzkiego (Dolny Śląsk). Prace Geologiczne Komisji Nauk Geologicznych PAN, 12: 7−33.

Bartuś T., Bębenek S., Doktor M., Golonka J., Ilcewicz-Stefaniuk D., Joniec A., Krąpiec M., Krobicki M., Łodziński M., Margielewski W., Mastej W., Mayer W., Miśkiewicz K., Słomka E., Słomka T., Stadnik R., Stefaniuk M., Strzeboński P., Urban J., Waśkowska A. & Welc. E., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The catalogue of geotourist sites in nature reserves and monuments. Kraków.

Bieroński J., 1989. Hydrologia zlewni Kleśnicy, In: Jahn A., Kozłowski S., Wiszniowska T. (eds), Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Ossolineum, Wrocław: 202−220.

Bieroński J., Socha P., Stefaniak K., 2007. Jaskinia Masywu Śnieżnika Kłodzkiego. In: Materiały 41. Sympozjum Speleologicznego, Kletno, 9−21.

Ciężkowski W., 1989. Surowce mineralne Doliny Kleśnicy oraz ich eksploatacja. In: Jahn A., Kozłowski S., Wiszniowska T. (eds), Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Ossolineum, Wrocław: 137−146.

Ciężkowski W., 2006. Kalendarium Jaskini Niedźwiedziej. In: Ciężkowski W., (ed.), Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki, Wrocław−Kletno: 13−25.

Ciężkowski W., Gustaw A., 2007. Górnictwo podziemne Masywu Śnieżnika – stara kopalnia uranu w Kletnie. In: Materiały 41. Sympozjum Speleologicznego, Kletno: 25−26.

Ciężkowski W., Irmiński W., Kozłowski S., Mikulski S., Przeniosło S., Sylwestrzak H., 1996. Zmiany w litosferze wywołane eksploatacją surowców mineralnych. In: Jahn A., Kozłowski S., Pulina M., (eds), Masyw Śnieżnika – zmiany w środowisku przyrodniczym. Wydawnictwo PAE, Warszawa: 85−119.

Don J., Dumicz M., Wojciechowska I., Żelaźniewicz A., 1990. Geology of the Orlica-Śnieżnik dome, Sudetes. Recent state of knowledge. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlung, 179, 2/3: 239−252.

Gluziński W., 1960. Zarys dziejów górnictwa i hutnictwa metali w Kłodczyźnie (XIV−XVII w.). Rocznik Ziemi Kłodzkiej, IV/V: 93−142.

Gray M., 2004. Geodiversity valuing and conserving abiotic nature. Departament of Geography, Queen Mary, University of London, John Wiley & Sons, London.

Ihnatowicz A., Koźma J., Wajsprych B., 2011. Wałbrzyski Obszar Geoturystyczny – inwentaryzacja geotopów dla potrzeb promocji geoturystyki. Przegląd Geologiczny, 59, 11: 722−731.

Koszela S., 1997. Petrogeneza marmurów z południowo-wschodniej części metamorfi ku Śnieżnika. Geologia Sudetica, 30: 59−115.

Kryza H., 1982. Wody podziemne północnej części Masywu Śnieżnika. In: Współczesne problemy hydrogeologii regionalnej. II Ogólnopolskie Sympozjum, Lądek Zdrój. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 59−77.

Marek A., 2011. Turystyka w lasach i obszarach chronionych Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 3: 48−53.

Miśkiewicz K., Doktor M., Słomka T., 2007. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. Geoturystyka, 4: 3−12.

Monitor Polski nr 19, poz. 107. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

Pulina M., 1999. Kras formy i procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Rybczyński J., 1998. Wapiennik „Łaskawy Kamień”. Szkic do rozważań. In: Janicki A. (red.), Stronie Śląskie i jego wsie gminne. Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Stronie Śląskie, 69−73.

Smulikowski K., 1979. Ewolucja polimetamorfi czna krystaliniku Śnieżnika Kłodzkiego i Gór Złotych w Sudetach. Geologia Sudetica, XIV (1): 7−76.

Teisseyre H., 1968. Serie metamorfi czne Sudetów. Geologia Sudetica, IV: 7−37.

Żelaźniewicz A., 2003. Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w latach 1990−2003. In: Ciężkowski A., Wojewoda J., Żelaźniewicz A., Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu. Wydawnictwo WIND, Wrocław: 7−17.

website

www.mos.gov.pl/kategoria/2372_geologia_dla_turystyki
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2013.32-33.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en