Project Team in Project Management Methodologies

Authors

  • Agnieszka Peszko AGH University of Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.7494/dmms.2020.14.2.3993

Keywords:

project, project team, project management methodology, group decisions

Abstract

The specific nature of project management causes that the selection of the right people to join the project team has become crucial to the success of any project. The present study aims at showing the role of a well-chosen project team in the project management regardless of whether the project is run according to traditional or agile methodologies. Special attention has been paid to the decision making process in project team with the use of traditional and agile methodologies. In case of traditional, classical methodologies, more efficient are teams of highly qualified specialists, which are able to make decisions, more often individual ones, as quickly as possible and precisely. Given the fact that in agile methodologies there is greater decisiveness of the team, group decisions are made more often. Management’s confidence in project team is of vital importance in agile methodologies. In order to fulfill the aim of the study, traditional and agile methodologies for project management have been briefly characterized, the process of project team building and the results of scientific research pointing to significant role of the project team in project management have been presented. It has been stressed out that, regardless of the chosen methodology, while selecting project team members it is important to consider not only members’ knowledge or experience, but also relevant personality traits and interpersonal skills (social skills). However, it should be pointed out that given the specific nature of the agile methodologies, social skills of team members become incredibly important, and in many cases more important than professional competences.

References

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 2009.

Management Training & Development Center, Warszawa.

Bartoszczuk, P., 2015. Time and Quality In Project Management. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Batt R., Doellgast V., 2005. Groups, Teams, and the Division of Labor: Interdisciplinary Perspectives on the Organization of Work. The Oxford Handbook of Work and Organization, New York.

Brzezińska, E., Paszkowska-Rogacz, A., 2009. Człowiek w firmie: bez obaw i z ochotą. Difin, Warszawa.

Bukłaha E., Gruba B., Juchniewicz M., Metelski W., Wyrozębski P., 2012. Nowoczesne zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Chatfield, C., Johnson, T., 2016. Microsoft Project 2016. Krok po kroku. APN Promise, Warszawa.

Chruścicki Z., 2001. Zarządzanie projektem – zespołami zadaniowymi. C.H. Beck, Warszawa.

Coplien, J.O., Harrison, N.B., 2004. Organizational Patterns of Agile Software Development. Pearson Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New York.

Dziurzańska A., 2009. Model tworzenia zespołu. In: W. Olejniczak (ed.) Zespół – Kultura – Projekt, Wydawnictwo ZPSB, Szczecin.

Frączkowski, K., 2003. Zarządzanie projektem informatycznym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Galant-Pater, M., 2012. Przyczyny porażek i sukcesów informatyzacji biznesu w świetle badań empirycznych, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/035_Galant-Pater.pdf. (15.09.2020).

Gudek, A., 2013. Sukces projektu badawczego, a zespół projektowy. http://laboratoria.net/artykul/16683.html. (15.09.2020).

Haffer, J., 2013. Model skutecznego zarządzania projektami w świetle badań empirycznych. Zarządzanie i finanse, nr 4.

Hesselbein F., Shinseki E. K., Cavanagh R. E., 2004. Be, Know, Do: Leadership The Army Way. San Francisco.

Hughes S.W., Tippett D.D., Thomas W. K., 2004. Measuring project success in construction industry. Engineering management journal, vol. 16.

Kaskadowa czy zwinna? Metodyka wdrożeniowa najlepsza dla Twojego biznesu.

https://sente.pl/kaskadowa-czy-zwinna-wybierz-optymalna-metodyke-wdrozeniowa-dla-twojego-biznesu/ (15.09.2020).

Keeling R., 2000. Project Management. An international Perspective. St. Martin Press, New York.

Kerzner H., 2005. Advanced Project Management. Helion, Gliwice.

Klemens B., Szewczuk-Stępień M., 2018. Zarządzanie kompetencjami w zespole projektowym – przegląd naukowy i doświadczenia własne, Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe. Politechnika Śląska, vol. 124.

Konieczna, I., 2019. Popularyzacja badań w zakresie zarządzania projektami – wyniki badań bibliometrycznych. Przegląd organizacji, vol 3.

Kopczyński, T., 2014. Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. Studia Oeconomica Posnaniensia, tom 2, nr 9.

Kozioł-Nadolna K., 2014. Metodyki zarządzania projektami, In: K. Janasz, J. Wiśniewska (Eds.) Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa.

Krok, E., 2008. Zarządzanie zespołami. Helion, Gliwice.

Krupa, T., 2016. 8 sprawdzonych kryteriów wyboru metodyki zarządzania projektami. www.jcommerce.pl/jpro/artykuly/8-sprawdzonych-kryteriow-wyboru-metodyki-zarzadzania-projektami (15.09.2020).

Kucia G., (2015), Zarządzanie to ludzie, (15.09.2020).

http://getmore.com.pl/index.php/2015/01/zarzadzanie-to-ludzie/

Lewis, J.P., 2006. Podstawy zarządzania projektami. Zdobywanie kwalifikacji pozwalających wyprzedzić konkurencję. Helion, Gliwice.

Libert F., 2017. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach branży IT – Studium literaturowe, Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe, Politechnika Śląska, vol. 101.

Manifesto for Agile Software Development, www.agilemanifesto.org (15.09.2020).

Meredith J. R., Mantel S. J., 2000. Project Management – a Managerial Approach, John Wiley & Sons, New York.

Mierzwińska L., 2013. Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych, (15.09.2020). http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_17.pdf.

Mingus, N., 2002. Zarządzanie projektami. Helion, Gliwice.

Nicgorska M., 2019. Zwinne i tradycyjne podejście do zarządzania projektami, https://narudo.pl/zwinne-i-tradycyjne-podejscie-do-zarzadzania-projektami/ (15.09.2020).

O’Sheedy D.G., 2012. A Study of Agile Project Management Methods Used for IT Implementation Projects in Small and Medium- sized Enterprises. DBA thesis, Southern Cross University, Lismore.

Pawlak, M., 2006. Zarządzanie projektami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0., 2009. Stowarzyszenie Project Management Polska.

PRINCE2 – Skuteczne zarządzanie projektami., 2017. AXELOS. The Stationery Office.

Schwabe M., 2007. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja. Wolters Kluwer business, Łódź.

Sienkiewicz Ł., 2013. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Silence Fails: The Five Crucial Conversations for Flawless Execution, VitalSmarts. 2006. www.silencefails.com/downloads/SilenceFailsFullReport.pdf. (15.09.2020).

Spolsky J., 2005. Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty. Helion, Gliwice.

Stabryła, A., 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.

Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1992. Kierowanie. PWE, Warszawa.

Strojny J., K. Szmigiel K., 2015. Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami. Modern management review, vol. XX, 22(3/2015).

Szymańska, K., 2012. Przegląd współczesnych poglądów na zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach. Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, tom 6, nr 1-4.

Metodyki i standardy zarządzania projektami. 2017. M. Trocki (Ed.). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K., 2009. Zarządzanie projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Podstawy budowania zespołów, www.belbin.pl/podstawy-budowania-zespolow/ (15.09.2020)

Trzeciak M., Spałek S., 2017. Modele zarządzania zespołem projektowym w praktyce gospodarczej. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, nr 2.

Tuckman B., 1965. Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin 63 (6).

Twardochleb M., 2014. Dobór zespołów projektowych z wykorzystaniem metod stochastycznych. Informatyka ekonomiczna. Business informatics, 1(31).

Wyrozębski P., 2014. Zarządzanie wiedzą projektową. Difin, Warszawa.

Wyrozębski, P., 2015. Zwinne koncepcje i modele planowania przebiegu projektów In: M. Trocki, P. Wyrozębski (Eds.) Planowanie przebiegu projektów. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Wysocki, R.K., 2018. Efektywne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice.

Downloads

Published

2021-01-27

How to Cite

Peszko, A. (2021). Project Team in Project Management Methodologies. Decision Making in Manufacturing and Services, 14(2). https://doi.org/10.7494/dmms.2020.14.2.3993

Issue

Section

Articles