Geoturystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela geografii

Krzysztof Moskwa, Krzysztof Miraj

Abstract


Geostanowiska są miejscami odwiedzanymi przez różne grupy turystów. Są wśród nich także uczniowie biorący udział w wycieczkach klasowych i szkolnych. Oni bowiem, łącząc turystykę edukacyjną z krajoznawstwem, mają możliwość poznać m.in. dziedzictwo geologiczne odwiedzanego regionu. Szkolny lub klasowy wyjazd pełni też ważną funkcję wychowawczą dzieci i młodzieży oraz uwrażliwia je na piękno otaczającego świata. Wycieczka jest zatem, dobrą okazją dla uczniów do zdobycia nowych oraz utrwalenia już posiadanych wiadomości i umiejętności poza szkolną ławą. Taka edukacja – z dala od szkoły – jest zwykle dla młodych ludzi bardzo interesująca, a przez to efektowna i efektywna. Autorzy pracy podejmują próbę omówienia geoturystyki jako formy edukacji i wychowania uczniów. Szkolny lub klasowy wyjazd nauczycieli z podopiecznymi jest też ważny z pedagogicznego punktu widzenia i pozwala na kształtowanie szeroko rozumianych postaw prospołecznych u młodych ludzi. W niniejszym artykule autorzy chcą zwrócić uwagę na te zagadnienia w nawiązaniu do geoturystyki. Wśród postawionych sobie celów jest też poznanie aktywności nauczycieli w organizowaniu wyjazdów turystycznych do różnorodnych miejsc związanych z geologią. By zrealizować obrany cel, autorzy artykułu zdecydowali się na badania ankietowe, ograniczając dwustronicowy kwestionariusz do 16 pytań. Spośród pedagogów sondażem tym objęto wyłącznie nauczycieli geografii, którzy są najbardziej związani z edukacją geologiczną. Często też podejmują się wyjazdów z młodzieżą lub służą pomocą swoim kolegom, który uczą innych przedmiotów, ale także angażują się w turystykę szkolną. Poznanie zainteresowań nauczycieli geografii wyjazdami turystycznymi do geostanowisk, organizacji i celów wyjazdów szkolnych i klasowych oraz form geoedukacji w terenie może mieć charakter aplikacyjny. Jest to szczególnie ważne dla nauczycieli geografii oraz innych osób zajmujących się geoedukacją i organizacją wycieczek młodzieży do geostanowisk. Dydaktyczny i wychowawczy charakter takich szkolnych wyjazdów może również przyczyniać się do zwiększenia różnorodności ofert geoturystycznych i geoproduktów w miejscach związanych z edukacją geologiczną.

Keywords


geoturystyka; edukacja; dydaktyka; szkoła; wycieczka

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Gloeckel H., 2003. Vom Unterricht. Lehrbuch der allgemeinem Didaktik. Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.

Kupisiewicz Cz., 2005. Podstawy dydaktyki. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Miraj K., Moskwa K., 2017. Jak zainteresować młodzież geologią? – czyli geoedukacja i geoturystyka w opinii uczniów szkół średnich. W: Jawecki B., Tarka R. (red.), Geo-produkt od geoedukacji do innowacji. Geopark Przedgórze Sudeckie, Piława Górna, s. 55–64.

Nawroczyński B., 1961. Zasady nauczania. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Okoń W., 2003. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
DOI: https://doi.org/10.7494/geotour.2018.54-55.1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Geotourism/Geoturystyka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en